އުރީދޫ މަސް ރޭސް ފުވައްމުލައް މުބަރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލުކުރުން (ފޮޓޯ/އުރީދޫ)

އުރީދޫ މަސްރޭސް

އުރިދޫ މަސްރޭސް: ފުވައްމުލަކު ޗެމްޕިއަނަކީ ޓީމް ރީފް ރައިޑާސް

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި މަސްރޭހުން އެންމެ ބަރު މަހެއްގެ ގޮތުގައި ބާނާފައިވަނީ ބަރުމިނުގައި 8.05 ކިލޯ ގެ ރޫބީ އެއް

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ރީފް ރައިޑާސް ހޯދައިފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - މާލޭގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި މި އަހަރު އުރީދޫ މަސްރޭސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިރު، އެންމެ ފަހު ރޭސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުގަ އެވެ.

ތަފްސީލް - ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުރީދޫ މަސްރޭސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ރީފް ރައިޑާސް އިން ހޯދީ 1326.45 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ.

  • އެ ޓީމަށް 25،000ރ.ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ދީފައިވޭ

  • ދެ ވަނައަށް ދިޔައީ ޓީމް ނަގާއި ހާލީ؛ އެ ޓީމަށް 335 ޕޮއިންޓު ލިބުނު

  • ތިން ވަނައަށް ދިޔައީ މޭރި ބޮލް ޓީމު؛ އެ ޓީމަށް 175.8 ޕޮއިންޓު ލިބުނު

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި މަސްރޭހުން އެންމެ ބަރު މަހެއްގެ ގޮތުގައި ބާނާފައިވަނީ ބަރުމިނުގައި 8.05 ކިލޯގެ ރޫބީ އެކެވެ.

  • އެންމެ ބަރުމަސް ބޭނީ ރީފް ރައިޑާސް ޓީމުގެ އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް

  • އެންމެ ބަރު މަސް ބޭނި ފަރާތައް މި އަހަރުގެ މަސްރޭހުގެ ގިފްޓް ޕާޓްނަރު ކަމަށްވާ ސީގިއާގެ ފަރާތުން ވަނީ ގިފްޓް ޕެކެއް ހަދިޔާކޮށްފައި

  • އެންމެ ބަރު މަހުގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް ވަނީ ޖުމްލަ 17 މަސް ބާނައި ފުވައްމުލަކު މަސްރޭހުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކެޔޮޅުގެ މަގާމު ވެސް ހޯދާފައި 

  • އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކެޔޮޅުގެ މަގާމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މޭރި ބޮލް ޓީމުން ސަފާ އަދްނާނު 

care@ooredoo.mv
9613929

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް