ޑރ. މިޒްނާ މުހައްމަދު

ޑރ. މިޒްނާ މުހައްމަދު

ކޮލަމިސްޓް

ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގައި 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މިޒްނާ މުހައްމަދު ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. މިޒްނާ މި ދާއިރާއިން މާސްޓާސް އާއި ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތައް އަގުކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަފާތު ދިރާސާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ.

1

ކޮމެންޓު

2

އާޓިކަލްސް

7.1K

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު