12 ޖޫން 2023، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރިޔާދުގައި ހުންނަ ކިންގް ހާލިދު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރި އެއާލައިން ރިޔާޒް އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓު، ބޮއިން 878-9 ޑްރީމްލައިނާއެއް

އެމެރިކާގެ ޑެލްޓާ އެއާ އާއި ރިޔާޒް އެއާގެ ހާއްސަ ޕާޓްނާޝިޕް އިފްތިތާހުކޮށްފި

10 ޖުލައި 2024

 އަންނަ އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ސައޫދީގައި އަލަށް ފައްޓާ އެއާލައިނުން އެމެރިކާގެ އެއާލައިން ޑެލްޓާ އެއާ ލައިންސް (ޑީއޭއެލް)އާ ރިޔާޒް އެއާ އިން ބައިވެރިވެއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޔާޒު އެއާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި  އެވެ.

ސައުދީ ސޮވަރިން ވެލްތު ފަންޑް ޕީއައިއެފްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ރިޔާޒް އެއާ ވެގެންދާނީ ވެރިރަށް ރިޔާޒުން ހިންގާ ދެ ވަނަ ގައުމީ އެއާލައިނަށެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެމެރިކާގެ އެތައް ސަތޭކަ މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އުތުރު އެމެރިކާގައި ރިޔާޒް އެއާގެ އެކްސްކްލޫސިވް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ އެޓްލާންޓާގެ ޑެލްޓާ އެވެ.

ނަމަވެސް 2022 ވަނަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ދުބާއީގެ އެމިރޭޓްސްއާ އެކު ކޯޑްޝެއާ އެއްބަސްވުމެއް އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. އެމެރިކަން އެއާލައިންސް އިން ގަތަރު އެއާވޭސްއާ އެކު ވެސް އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ޑެލްޓާ އާއި ރިޔާޒް އެއާއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޯޑްޝެއަރިންގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ އިރު، އޭގެ ސަބަބުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ފްލައިޓްތަކުން ގޮނޑި ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރެގިއުލޭޓަރީ ހުއްދަ ބޭނުންވާނެ އެވެ.

މުސްތަގުބަލުގައި މި ޕާޓްނާޝިޕް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރަކަށް ފުޅާކޮށް ނެޓްވޯކް ޕްލޭނިންގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ވިސްނުން ދެ ކެރިއަރުން ގެންގުޅެ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންޓިޓްރަސްޓް ގާނޫނުތަކުން ހިމާޔަތް ބޭނުންވާނެ އެވެ.

ޑެލްޓާ އިން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ އެއާ ފްރާންސް-ކޭއެލްއެމްއާ އެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗާ އަކާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެއާލައިން ވާޖިން އެޓްލާންޓިކް އާއި ޗިލީގެ ލަޓަމް އެއާލައިންސް (އެލްޓީއެމް)، އަދި ކޮރެއަން އެއާ (003490.ކޭއެސް) ޖޮއިންޓް ވެންޗާ ހިންގަމުންނެވެ.

ރިޔާޒު އެއާގެ ނެޓްވޯކް ބިނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ހަމައެކަނި އަމިއްލަ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ ރަސްމީ އެއާލައިން އެލަޔަންސްއަކާ ގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ބައިލެޓަރަލް ޕާޓްނާޝިޕްތަކާއި ކޯޑް ހިއްސާގެ ސިލްސިލާއެއް ގާއިމު ކުރުމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެ ކުންފުނިން ވަނީ ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސް އާއި ޗައިނާ އެއާ އެކު ޕާޓްނަޝިޕެއް ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ.

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް