ހަސްކާ

ޝިއުނާގެ ހަސްކާ: ދޮގު ދޮލަނގަށް ނުލައި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކައެއް

މި ފަހަރުގެ އެޕިސޯޑުގައި ޝިއުނާ ކިޔައި ދެނީ 'ދޮގު ދޮލަނގެއް' ގެ ވާހަކަ އާއި 'ކުދި ކައްޒާބުން' ގެ ވާހަކަ އެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މަރިޔަމް ޝިއުނާއޭ ކިޔައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮންމެވެސް އާ ވާހަކައެއް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ކައްކަ އެވެ. މި ފަހަރުގެ 'ހަސްކާ' އެޕިސޯޑުގައި ޝިއުނާ މި ކިޔައި ދެނީ އެ ހުރިހާ ވާހަކައަކާއި 'ދޮގު ދޮލަނގުގެ' ވާހަކަ އެވެ.

'ދޮގު ދޮލަނގާއި ކުދި ކައްޒާބުން' ގެ ވާހަކަ އާއި އިމާރާތެއްގެ މަތިން މަގު މައްޗަށް ވެއްޓުނު އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ނުދައްކައި ހުރި އެންމެ ޕާސަނަލް ވާހަކަތައް ވެސް މިފަހަރުގެ އެޕިސޯޑުގައި އެބަ ހުއްޓެވެ.

ކޮމެންޓް (3)

profile-image-placeholder

ޖުހާނާ

7 މޭ 2024
ފުރަތަމަވެސް ކަމަނާ ތިފެންނަނީ ތިމާގެ ހުރި ލިބުރުވެރިކަން ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރާތަން .

ހަސްނާ

6 މޭ 2024
މި ދެން ކާކު.......ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މިވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިވެހި އިގުތިސާދަށް ދިން މީހަކު މަދުވާނެ

މަރީ

5 މޭ 2024
ޝިއުނާ އަށް ނުވެސް އިނގޭނެ ދޮގު އެއީ ކޯންޗެއްކަންވެސް! ތިއީ ޢަންހެނުންނަށްވެސް ހުރި ހުތުރެއް!

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް