ހަސްކާ

މަލްޝާގެ ހަސްކާ: ހުރިހާ ތުހުމަތަކަށް ވެސް ގަނާނުކުރާ ޖަވާބުތަކެއް

މަލްޝާ ނިދައި ހޭލަނީ ވެސް ހޫނުފެނުގަ އެވެ. އަދި 'ހަސްކާ'ގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑުގައި އޭނާ މި އުޅެނީ ހޫނު ކަރުތާފެނުގަ އެވެ.
28 އޭޕްރީލު 2024
3

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މަލްޝާ ޝަރީފު ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓުނީ އެއް ފަހަރު، ދެ ފަހަރަކު ނޫނެވެ. ސަރުކާރުގެ ޒިންމާދާރު މަގާމަކާ ހަމައަށް އައުމާ ހަމައަށް ވެސް އޭނާ އުޅުއްވީ ހޫނުފެނާ ރައްޓެހި ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި މިވަގުތު ވެސް އޭނާއަކީ ފާޑުކިޔާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒުފަތްގަނޑެވެ.

އެކަމަކު ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެ ފާޑުކިޔުންތަކާ މެދުގައި މަލްޝާ ދެކެނީ ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އެ ހުރިހާ ޓްވީޓްތަކެއް ކިޔަމުންގެންދާއިރު މަލްޝާގެ ހިތުން ބޮލަށް ފޮނުވަނީ ކޮން މެސެޖުތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އޭނާގެ ދެ އަތުން ޓައިޕު އެ ކުރެވެނީ ކޮން ކަހަލަ އިހުސާސްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟

'ދައުރު'ން އަލަށް ފަށާ ވީޑިއޯ ސެގްމަންޓް، 'ހަސްކާ' ގެ ހާއްސަކަމަކީ މި އެވެ.

މިއީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެން އެ ކުރާ ތުހުމަތުތަކާއި އެ ހުރިހާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް މަލްޝާ ދިން ރައްދެވެ.  

ކޮމެންޓް (3)

profile-image-placeholder

އައިޝާ

29 އޭޕްރީލު 2024
ވަރުގަދަ ބައެއް މީ އަލަށް ޑ.މިނިސްޓުކަން ލިބިގެން .. މިވަރު ބަޔަކު އަދި ނާދެ .. ހީވަނީ އާކުކުޅަކަށް ގާބިހެއް އެޅިގެން އުޅޭހެން .. ދެން ވެސް މަޑުން ގޭގަ ހުރެބަލަ .. ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެއްނު ތިހުރީ ..

ހަސަނާ

29 އޭޕްރީލު 2024
ނަދީމު އާ ދައުރުން ވެސް ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔާ އިސްތިހާރު ލިބޭތޯ މި މީހުން މާބޮޑަށް ބަޔަކަށް ހަދައިގެން އުޅެނީ

ޚަސްކަަބަސް

29 އޭޕްރީލު 2024
މަލްޝާ އަކީ އަހަރެން ދަންނަ މީހެއް ނޫން..އެނގުނު އެއްޗަކީ ރައީސް މުއިއްޒު ކަހަލަ ޝަހްޝިއްޔަތެއްގެ ވެެެރި ރައީސެއްގެ ސަރުކާރުގެ މަގާމަކަށް ލާން ނުވާ ވަރުގެ އަންހެނެއްކަން.. ވާހަކަތަކުންވެސް މޫނަށް އަރާ ކުލަވަރުންވެސް އެނގޭ ސަހަލު އަންހެނެއް ނޫންކަން..

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް