Round 2

avatar

Solih

MDP

avatar

Muizzu

PPM - PNC

108,735

46.22%

126,499

53.78%

Updated Time: 7:17 AM

Voted 242,690

Eligible 282,804

Turnout 85.82%

Invalid 7,456

586

Counted Boxes

0

Remaining Boxes

އިޝްތިހާރު

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ ޓީމާއި ޓީއެފްޖީއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު (ފޮޓޯ/ހުސެއިން ސުނޭން)

ޓީއެފްޖީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފިޓްނަސް ޕާޓްނަރަކަށް

ޓީއެފްޖީން ބުނީ މިއީ ފިޓްނަސްގެ ކަން ރަނގަޅުކުރަން ނެޓްބޯޅަ ޓީމަށް ލިބޭނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް
6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ނެޓްބޯލް ޓީމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުކުރަން ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ)އާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. 

ގައުމީ ނެޓްބޯލް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން (ފޮޓޯ- ހުސެއިން ސުނޭން)

އެއް އަހަރަށް ހެދި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ މިހާރު ވަނީ މި މަހު ދެ ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފަ އެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އޮންނާނީ ކުޅުންތެރިންގެ ބުންވަރާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ރަނގަޅުކުރުމާއި އާންމު ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ބައިތަކެވެ. އެއީ ސްޓްރެންތު އެންޑް ކޮންޑިޝަނިން ތަމްރީންތަކެވެ.

ގައުމީ ނެޓްބޯލް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން، ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވަނީ (ފޮޓޯ - ހުސެއިން ސުނޭން)

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އައިޝަތު ލީލާ އާއި ޓީއެފްޖީގެ ސީއީއޯ ހުސެން ޒިނާން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ސޮއިކުރެއްވީ ލީލާ އާއި ޓީއެފްޖީގެ ފިޓްނެސް މެނޭޖަރު އައިޝަތު ޝަފާ އެވެ. 

ޓީއެފްޖީގެ ފިޓްނަސް މެނޭޖަރު އައިޝަތު ޝަފާ (ކ) އާއި ގައުމީ ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އައިޝަތު ލީލާ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރައްވަނީ (ފޮޓޯ - ހުސެއިން ސުނޭން)

ޒިނާން ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އޮންނާނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނެސް ޓެސްޓު ކުރުން ކަމަށެވެ. ޓީއެފްޖީގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ނެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރިއެރުމުގައި ފިޓްނަސް ދާއިރާގެ އެހެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ވުރެ ޓީއެފްޖީގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑުކުރުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖެއިން ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޓްނެސް ޓްރެއިނިން ހޯދަން ނެޓްބޯޅަ ޓީމަށް އޮތް ފުރުސަތެކެވެ. 

"ތިޔަ ކުންދިންގެ ހިތްވަރެއް މިކަމުގައި އޮތީ، އެންމެ ކުރިއެރޭނެ ވަރަކަށް ކުރިއަރަން،" ޒިނާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓީއެފްޖީގެ ސީއީއޯ ހުސެއިން ޒިނާން ރާއްޖޭގެ ނެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

ޓީއެފްޖީއަކީ ރާއްޖޭގެ ފިޓްނަސް ދާއިރާއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ގެނެސްދިން ފިޓްނަސް ސެންޓަރެކެވެ. އަދި ޒަމާނީ ފަހުގެ ވަރަށް ގިނަ ސާމާނުން ތަން މުއްސަނދިވުމުގެ އިތުރުން ވަރަށް ތަފާތު ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް ހިންގަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް