ދައުރު ޑެއިލީ ޕޮޑްކާސްޓުގެ ކަވަރު

ޓާޓާއިން ހިންގާ އާ ފްލެޓް މަޝްރޫއުތައް

11 މޭ 2022

'ދައުރު ޑެއިލީ' ޕޮޑްކާސްޓަކީ ހަފުތާ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެސްދޭ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓްގައި ބަލާލާނީ އެ ދުވަހެެއްގައި ހުރި މައުލޫތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓް ހޮސްޓް ކުރާނީ 'ދައުރު'ގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) އެވެ. ޒާހިރާއެކު އެ ދުވަހެެއްގެ މައުލޫއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާނީ މި ނޫހުގެ ސީނިއާ އެއް އެޑިޓަރަކު ނޫނީ ޖާނަލިސްޓެކެވެ.

މިއަދުގެ ޕޮޑްކާސްޓުގައި ވާހަކަދައްކާނީ، އިންޑިއާގެ ޓާޓާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ފްލެޓް މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް