އެޑިޓާސް ޓޯކް

ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭ މަޖިލީހުގެ ކޯޅުން

29 ޖެނުއަރީ 2024

ދައުރުން ބޭރުން އިއްޔެ ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން އެމްޑީޕީން ނުދޭން ނިންމުމުމާ އެކުު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ މެންބަރުން އެކަމާ ނުރުހުންވެ މަޖިލިސް ހުއްޓުވި އެވެ. އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެނުނީ މާރާމާރީ އާއި ތަޅާފޮޅުމުގެ ހުތުރު މަންޒަރެވެ. 

މިއަދުގެ ޕޮޑްކާސްޓުގައި ދައުރުގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު ހިރިގާ އަހުމަދު ޒާހިރު އާއި އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރު އަހުމަދު ނާއިފް އަދި ރިޕޯޓަރު ޝަހުދާ މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނީ އިއްޔެ މަޖިލީހުން ފެނުނު މަންޒަރުތަކާއި އެ ހޫނުގަނޑާ ގުޅޭ ސިޔާސީ މައިދާނުގެ އެކި މައްސަލަތަކާ މެދު އެވެ. އަޑުއަހާލާށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް