ވިލާގެ ފަޅެއް ވިއްކުން ހުއްޓުވުން

15 ޖޫން 2023
1

މިއީ އެޑިޓާސް ޓޯކްގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓަކީ ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ގެނެސްދޭ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. 'ދައުރު'ގެ އެޑިޓަރުންގެ އިތުރުން، އެކިއެކި މީޑިއާތަކުގެ އެޑްޓަރުންނާ އަދި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ފަންނުވެރިންނަށް މި ޕޮޑްކާސްޓްގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ އެވެ.

މި ޕޮޑްކާސްޓްގައި ވާހަކަދައްކާނީ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި ގައުމީ މައްސަލަތަކާއި އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

ކޮމެންޓް (1)

ޙާމިދު

8 ޖުލައި 2023
ތި ޕޮޑްކާސްޓް ވަރަށް ރަނގަޅު. އެކަމު ވަރަށް އަޑުނޭހޭ. އެހެންވީމަ ފަޅުވިއްކާ ވާހަކަ ރިޕޯޓެއް ގޮތުގައި ލިޔުންވުން އެދެން.
0 0

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް