ދައުރު ޑެއިލީ ޕޮޑްކާސްޓުގެ ކަވަރު

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގެ އުސޫލު ބަދަލުކުރުން

12 އޮކްޓޯބަރު 2022

'ދައުރު ޑެއިލީ' ޕޮޑްކާސްޓަކީ ހަފުތާ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެސްދޭ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓްގައި ބަލާލާނީ އެ ދުވަހެެއްގައި ހުރި މައުލޫތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓް ހޮސްޓް ކުރާނީ 'ދައުރު'ގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) އެވެ. ޒާހިރާއެކު އެ ދުވަހެެއްގެ މައުލޫއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާނީ މި ނޫހުގެ ސީނިއާ އެއް އެޑިޓަރަކު ނޫނީ ޖާނަލިސްޓެކެވެ.

މިއަދުގެ ޕޮޑްކާސްޓުގައި ވާހަކަދައްކާނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ އިންތިހާބުގައި ނުނެރޭ ނޫސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް