ސީދާ ޕޮޑްކާސްޓުގެ ކަވަރު

ސީދާ ޕޮޑްކާސްޓް

ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަހީދު

ޝަހީދު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާ ދުވަހު ވެރިން ޖަލަށް ދާން ޖެހެނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ގާއިމްނުވާތީ
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

މިހާރު މި އޮތީ ޔާމީންގެ ހިމާޔަތަށް ޑރ. ޖަމީލް ނުކުންނަވައިފަ އެވެ. ރިޝްވަތާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ޝަރީއަތްތަކުގައި ޔާމީންގެ އެންމެ އިސް އެއް ވަކީލަކީ ޖަމީލެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ ނަމަ، އެކަމެއް ބަލައި، ހައްލެއް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވުމަކީ، ޝަހީދުގެ މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ. އޭނާ މިފަހުން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޗުއްޓީ ދަތުރުގައި، ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ވެސް، އެ ނިޔަތް އޮތުމުން ކަމަށް، ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ނެތް ދުވަހެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުވާ ހިނގަމުން ދާއިރުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަކާލާތުކުރާ މީހުންނާއި އެހެން ބަޔަކު މީގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމެނޭ ކަމެއް އުޅޭކަމަށް ވަންޏާ އެ އަޑު އަހާލުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް ދެކެނީ،" ބައްދަލުވުން ހިމާޔަތްކުރައްވަމުން ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު ޔާމީން ދެއްކެވީ ކޮން ވާހަކައެއް ކަމެއް، އަދި އުޅުއްވަނީ އިންސާނީ ކޮން ހައްގެއް ގެއްލިިގެން ކަމެއް، ޝަހީދު ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. 'ދައުރު'ގެ 'ސީދާ' ޕޮޑްކާސްޓަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ "ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް އިންސާނީ ހައްގު އޮންނަ މީހެއް" ކަމަށެވެ.

"އެހެންވީމާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު، އެ ބޭފުޅެއްގެ ގައުމީ ހިޔާލާތު، އެބޭފުޅަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫނީ އެ ބޭފުޅަކު ޝައުގުވެރިކަން ހުރި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ވާހަކައެއް ދައްކަވައިފިއްޔާ އެމީހާއާ ބައްދަލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް،" ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް