Majlis 2024

ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ތަރާވީހު ނަމާދުކުރަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ މުޒައްޔިން ނާޒިމް)

ރޯދަ 2024

ތަރާވީހާއި ރޯދައިގެ ފުރަތަމަ ހުކުރު

16 މާރިޗު 2024
އާންމުކޮށް އެހެން ރޯދަމަހެކޭ އެއްގޮތަށް މިއީ ވެސް ތަރާވީހު ނަމާދުގައި މާލޭގެ މިސްކިތްތައް ފުރޭ ދުވަސްވަރެއް

ފޮޓޯ: މުހައްމަދު މުޒައްޔިން ނާޒިމް

އަޅުކަމުގެ މަހާ އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ ކުރިމަތިލައިފަ އެވެ. މިސްކިތްތައް ފުރިއްޖެ އެވެ. ތަރާވީހު ނަމާދާއި އެހެން ނަމާދުތަކުގެ ޖަމާއަތް ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

ރޯދަމަހުގެ ދަރުމަ ހޯދުމުގެ ނިޔަތް އެންމެންގެ ވެސް އުފެދެ އެވެ. އެހެންކަމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާށާއި ތަރާވީހު ނަމާދަށް ވަރަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެ އެވެ. މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މި ދުވަސްވަރު ނުފުރޭ މިސްކިތެއް ނެތެވެ.

ދިވެހިން ހަނދާނެ ނުނެތެ އެވެ. ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން ދާ އަނިޔާ އާއި ވޭނާ މެދު ހިތާމަކުރެ އެވެ. މި މިސްކިތުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ދިދައަކީ، އަބަދުވެސް ދިވެހިންގެ ހިތުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސްކިތް އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ ދިގުކޮށް ތަރާވީހު ނަމާދުކުރަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށި އެއް މިސްކިތް ވެސް މެ އެވެ. އެ މިސްކިތަށް މިހާރު ވެސް ކޮންމެ ރެއަކު އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖަމާވެ އެވެ.

ތަރާވީހު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ވެސް ބައިވެރިވެ އެވެ. ހުރިހާ މިސްކިތެއްގެ ވަކި ބައެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން ދުރާލައި މިސްކިތަށް އަރަ އެވެ. ބައެއް މީހުން ގެއިން ރޯދަ ވީއްލައިގެން ދާ ގޮތަށް މިސްކިތުން ފައިބަނީ ތަރާވީހު ނަމާދު ނިންމައިފަ އެވެ.

ތަރާވީސް ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު ކުޑަ ކުއްޖަކު މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން
ރޯދައިގެ ފުރަތަމަ ހުކުރަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުން މީހުން ފައިބަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ)

އިއްޔެއަކީ މި ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހުކުރެވެ. މިއީ ރާއްެޖެއަށް އެންމެ ހޫނު ދުވަސްވަރުކަމުން ފުދޭވަރަކަށް ހޫނެވެ. ނަމަވެސް މިސްކިތްތައް ފުރުމުން ބޭރުގަައި ވެސް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނަމާދުކުރި އެވެ.

ރޯދަމަހަކީ ހަޔާތުގައި އަންނަ ކިހާ މުހިންމު މަހެއްކަން، މި ދުވަސްވަރު ގިނަ މީހުންގެ އަޅުކަމުގެ އާދައިން އެނގެ އެވެ. ރޯދަ ހާއްސަވަނީ ވެސް އެހެންވެ އެވެ. ރޯދައާ ދިމާވާ މީހާއަށް އެއީ މާތްﷲ ދެއްވާ ރަހުމަތެކެވެ. އޭނާއަށް އޮތީ ރޯދަމަސް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމެވެ. އަޅުކަން އިތުރުކުރުމެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް