ސ. ހުޅުދޫ އިން ފެނުނު ހިރިގަލުގެ މުސްކުޅި ވީރާނެއް: މިގޮތަށް ވީރާނާވެ ހަސްނެތެމުންދާ ވަރަށް ގިނަ ފަޅު ގެތައް މި ރަށުގައި އެބަހުރި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)

ރާޅުފަށް

ހިރިގަލުގެ ނަލަކަން، އެކަމަކު ހުޅުދޫ އިން ފަޅުކަން

23 ޑިސެމްބަރު 2023
4
ހުޅުދޫ އަކީ ހިރިގަލު ފަޅު ގެތަކުގެ 'ސުވަރުގެ' އެކެވެ. ހަތާ ގައު ތަޅައިގެން އުވައިން ރާނައި އުސްކޮށް ހިޔައުކޮށް ފަޅުވެ ވީރާނާވެފައިވާ ގެތަކުން މި ރަށް އޮތީ ފުރާލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހިރިގަލުގެ ނަލަކަމުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މަސްތުގެ މުޑުދާރު 'ނަރަކަ' އެކެވެ.

ހިރިގަލުގެ މުސްކުޅި ގެއެއް ހޯދައި ފޮޓޯ ނަގަން ފޮޓޯގުރާފަރު ގޮވައިގެން ސައިކަލުގައި ނުކުމެއްޖައީމެވެ. މީދޫ ހުސްކޮށްލާފައި އައިސް މިހާރު މި ތިބީ ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ގޮސް ގުޅޭ ބޯޑަރުގެ 'ބޮނޑޮމަގި މެދެ' އެވެ. ތާރު އަޅައި އޮމާންކޮށްލާފައި އޮތް ސަރާސަރު ބޮޑު މަގުން ސިޓީއެއްގެ ހުވަންހިލަން ވެސް ނުވެ އެވެ. ބޯމަތިން އިރު މެދުޖެހެނީ އެވެ. މަގުމަތިން އަވާމެންދުރެއްގެ އަވާގައި ޖެހެނީ އެވެ. އަދި ހަނި ގޯޅިތަކުން ދެމެމުން އައި ފަޅުކަން އެންމެފަހުން ހަފަރާތުން އައިސް ވަށައިޖެހިއްޖެ އެވެ.

އެ ފަޅުކަން ފޮޅާލާފައި ރޫސްލައްވަމުން އަހަރެމެން ނައްޓާލައިފީމެވެ. ހަނި ގޯޅިތަކަށް އަޅަމުން ގޮސް ހިތުން ފިލައިފީމެވެ. ނުވަތަ ރަށުގެ އެ ފަޅުކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ގެއްލުނީ އެވެ.

"މީ ހައުދަހައި ފަޅަ ރަށަކޭ،" ކެމެރާގެ ލެންސަށް ހުޅުދޫގެ ދިރުން ފޯކަސްކޮށް ދެ ލޯ ކުނާކުރަމުން ގެންދިޔަ ފޮޓޯގްރާފަރު ބުނެލި އެވެ.

ސ. ހުޅުދޫގެ 'ބޮޑު މަގުގައި' ހުރި ފަޅު ގެއެއް: މި ގެއާ ޖެހިގެން ހުރި ތިން ހަތަރު ގެ ވެސް ހުރީ ފަޅުވެ ވީރާނާވެފައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫގެ މައި މަގުގައި ފަޅުވެ ވީރާނާވަމުންދާ ގެއެއް: ހުޅުދޫގެ ވަރަށް ބޮޑު އާބާދީއެއް ވަނީ އެ ރަށް ދޫކޮށް މާލެ އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެ ވީރާނާވަމުންދާ ގެއެއް: މި ގެތަކުގައިވާ ހިރިގަލުގެ ނަލަކަން ވަނީ މަސްތުގެ މުޑުދާރުކަމުން ހަޑިވެފައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫ އިން ފެނުނު ހިރިގަލުގެ މުސްކުޅި ގެއެއް: މި ރަށުގައިވާ މި ފަޅު ގެތަކަކީ އިހު ޒަމާނުގެ އިމާރާތްކުރުމާއި ގެދޮރުގެ ވައްޓަފާޅި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކުވައިދޭ މިސާލުތަކެއް. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)

އޭނާ އެ އައީ ހިތަދޫގެ ހަލަބޮލި މަގުތަކުން ގޮސް ފޭދޫގެ ހަލަބޮލިކަމުން ހަނާވެ ކެމެރާގަނޑު ފުރާލައިގެންނެވެ.

"އެކަމަކިޔަސް މި ރަށް ހައުދަހައްޔޭ ފަޅީ،" އޭނާ އަނެއްކާވެސް ބުނެލި އެވެ.

"ބަލަ ހިތަދޫ އަކީ ތޭރަ ހާސް އެތައް ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. ފޭދޫގައި ވެސް ފަސް ހާހެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެ އެވެ. މި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަކީ ކިހާވަރެއްކަން ކަލެއަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟"

މިއީ އައްޑޫ އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ ވަޒަންވެރި އާބާދީގައި ހާހެއް ހަމަނުވާ ހަމައެކަނި ރަށެވެ. ރަށުގައި ތިބި ބިދޭސީން ނުހިމަނައި، ބޯހިމެނުމުގެ އެންމެފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ހުޅުދޫގައި މި ވަގުތު ދިރިއުޅެނީ 996 މީހުންނެވެ.

ސ. ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެ ވައު ހެދިފައި އޮތް ބޮޑު ގޯއްޗެއް: މިފަދަ އެތައް އެތައް ގެއެއް މި ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެނޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެ ވިރާނާވަމުންދާ ހިރިގަލުގެ ގެއެއް: މިފަދަ ގެތައް އެންމެ ގިނައީ ހުޅުދޫގެ މުސްކުޅި އާބާދީ ދިރިއުޅުނު ހިސާބުތަކުގައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެ ވައު ހެދި ވީރާނާވަމުންދާ ގެއެއް: މި ގެތައް ފޮޓޯއަށް ރީއްޗަސް މިއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލިތަކެއް. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫ އިން ފެނުނު ފަޅު ގެއެއް: 'ގެދޮރު'ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ގެ އަކީ ބުނެވޭ ގޮތުގައި މި ރަށުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ފެންވަރަށް އިމާރާތްކުރި ގެތަކުގެ ތެރެއިން ގެއެއް. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)

ހުޅުދޫގެ ވަރަށް ބޮޑު އާބާދީއެއް ވަނީ ގްރޭޓާ މާލޭ ސަރަހައްދަށް ހިޖުރަކޮށް ރަށުން 'ގެއްލިފަ' އެވެ. އެހެންކަމުން، މި އަތޮޅު މީހުން ބުނާ ގޮތަށް ބުނަނީ ނަމަ އައްޑޫ ސިޓީގައި އޮތް "އެންމެ ފަޅަ ރަށަކީ" ހުޅުދޫ އެވެ.

މި ސަބަބާ ހެދި، މި ރަށުން 'ފަޅު' ގެތައް ހޯދުންވީ ފެން ފޮދެއް ބޯލުންހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށެވެ. ހުޅުދޫ އަކީ ހިރިގަލު ފަޅު ގެތަކުގެ 'ސުވަރުގެ' އެކެވެ. ހަތާ ގައު ތަޅައިގެން އުވައިން ރާނައި އުސްކޮށް ހިޔައުކޮށް ފަޅުވެ ވީރާނާވެފައިވާ ގެތަކުން މި ރަށް އޮތީ ފުރާލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހިރިގަލުގެ ނަލަކަމުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މަސްތުގެ މުޑުދާރު 'ނަރަކަ' އެކެވެ. އަދި މިއީ ހުޅުދޫގެ މި މާހައުލާއި ޖައްވާއި ވެށި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ސިފަކޮށްދޭ ސުރުހީއެކެވެ.

ސ. ހުޅުދޫގެ ފަޅުއެއްގެ ތެރެ މަސްތުގެ ކުނިބުނިން ފުރާލާފައި: މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މިފަދަ ފަޅު ގެތަކުގެ ހިމާޔަތް ވަނީ ލިބިފައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫ އިން ފެނުނު ފަޅު ގެއެއްގެ އެތެރެ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫ އިން ފަޅު ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެނދެއްގެ އޮނިގަނޑު ވީރާނާވަމުންދާއިރު ހިރިގަލުގެ ނަލަކަމުގައި ފެހިޖަހަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
 ހުޅުދޫގެ ފަޅު ގޯތިތަކުން ފެނުނު ހިރިގަލުގެ ނަލަކަމަކީ މުޅި އައްޑޫ އަތޮޅުން ވެސް ފެނުނު މިފަދަ އެންމެ ހިތްގައިމު ފާރުތައް. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)

ހިރިގަލުގެ މި ނަލަކަމަށް ވެރިވެފައިވާ ފަޅުކަން މުޑުދާރުކޮށްފައި ވަނީ މަސްތުގެ ދާންޏާއި ހާލިތަކެވެ. ފޮޓޯ ނަގަމުން ގޮސް އަހަރެމެން ވަން ވަރަށް ގިނަ ފަޅު ގެތަކަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އައްޑާތަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ފަޅު ގެތަކެވެ. މި ގެތަކުގައި ދިރުމެއް ނެތަސް އެތަންމިތަން ހަޑިކޮށް ނަޖިސްކޮށްފައި ވަނީ މަސްތުގެ ކުނިބުންޏެވެ.

ހުޅުދޫގެ ފަޅު ގެތަކަށް މި މުޑުދާރުކަން ވެރިވެފައި އޮތަސް މި ރަށަކީ އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން އަދި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް ވަރަށް ފަހުރުވެރި އާބާދީއެއް ކުރިއަށް ނެރެފައިވާ ރަށެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ތައުލީމާއި ތަހުޒީބުގެ ކުރީ ސަފުންނެވެ. އަދި އައްޑޫ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް އެންމެ ގިނައިން 'މާލެ އަށް އެކްސްޕޯޓް' ކޮށްފައިވާ އެއް ރަށަކަށް ހުޅުދޫ ވާނެ އެވެ.

ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެފައިވާ ގެއެއްގައި ހުރި ގިފިލިއެއް: މިގޮތަށް ހުންނަ ގިފިލިއަށް އައްޑޫ މީހުން ކިޔަނީ 'ވެއުކަނދޮ.' (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެފައި ހުރި ގެއެއްގެ އެތެރޭގައި ހުރި ބައެއް ސާމާނު: ނަމަވެސް މި ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމަ އެއްވެސް ދިރުމެއް ނުވޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެފައިވާ ގެއެއް: ފަޅުވެ ވީރާނާވަމުންދާ މިފަދަ ގިނަ ގެތަކަކީ އިހު ޒަމާނުގެ ހުޅުދޫގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި އަދި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިޔައުތައްކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެފައިވާ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއް: ގެތަކުން ފެންނަ ހިރިގަލުގެ ނަލަކަން ފޮޓޯއަށް ވަރަށް ރީތި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)

އެކަމަކު ހުޅުދޫގެ 'އަސްލު އާބާދީ' އިން މި ފަހުރުވެރިކަން ވިދައި ބަބުޅަމުން ދިޔަޔަސް، ރަށުގެ ވަރަށް ބޮޑު މާހައުލެއް މި އޮތީ ފަޅުކަންމަތީގައި ނިދައި މަރުވެފަ އެވެ. ހުޅުދޫގެ މި ފަޅު ގެތަކަށް ބޯދިއްކޮށް ފޮޓޯ ނަގަމުން ގޮސް ރަށުގެ އަނެއްކޮޅަށް އެރިތަނުން އަހަރެމެންނާ ދެން ބައްދަލުވީ އަދި މިއަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ފަޅުކަމެކެވެ. އަދި ހައިރާންކޮށްލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޒަމާނީ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ؛ ރަށުގައި އޮތް 'ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ' ހައްލުކުރަން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފްލެޓްގެ ކުޑަކުޑަ އަވަށެކެވެ.

ސ. ހުޅުދޫގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަންް އަޅައިދިން ފްލެޓްތައް: މި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެނީ ހައެއްކަ އާއިލާ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫގެ ފްލެޓް ސަރަހައްދު: މި ފްލެޓްތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގައި އެއްވެސް ބަޔަކު އަދިވެސް ދިރިނޫޅޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)

މި ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ރަށުގައި ދިރިނޫޅޭކަން ޔަގީނެވެ. ރަށުގައި ގެތައް ފަޅުވެފައިވާ ގޮތް މީހަކަށް ސިފަކޮށްދޭ ނަމަ، އެއް ގެ ދޫކޮށްފައި ދެން މި ހުންނަނީ ފަޅު ގެއެކެވެ. އެއަށް ފަހު އެއް ގެ ދޫކޮށްފައި އަނެއްކާވެސް ފަޅު ގެއެކެވެ. އެހެންވީމަ ހުޅުދޫއަށް ކުރިމަތިވެފައި މި އޮތީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮން ކަހަލަ މައްސަލައެއްތޯ އެވެ؟

ސ. ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެފައި ހުރި ގެއެއް. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެފައި ހުރި ގެއެއްގެ މަތިވަޑާންގަނޑު: މި ގެތަކުން އިހު ޒަމާނުގެ ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ސްޓައިލް ވަރަށް ސާފު. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ސ. ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެފައި ހުރި ގެއެއްގެ ހިރިގަލު ފާރުތަކުގައި ފެހިޖަހައި ހަޑިވެފައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)
ހުޅުދޫގައި ފަޅުވެފައި ހުރި ހިރިގަލުގެ ނަލަކަމެއް: މި ރަށުގައި ހިރިގަލުގެ ފަޅު ގެތައް ވަރަށް ގިނަ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަލީ ނާސިރު)

ގެތައް ވެސް ފަޅުވެފަ އެވެ. އަޅައިދިން ފްލެޓްތައް ވެސް މިހިރީ ފަޅަށެވެ. ކަންތައް މި ހިސާބަށް ދިއުމުން ފޮޓޯގްރާފަރާއި އަހަރެން ތެޅިގަތީ ހުޅުދޫގެ މި ފަޅުކަމުގެ ތެރެއިން ނުކުމެވޭނެ ދޮރެއް ހޯދާށެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ގޯޅިއަކުން ވެސް އަހަރެމެންނާ ބައްދަލުކުރީ ރަށުގެ އެ ފަޅުކަމެވެ.

ފޮޓޯ ނަގައި ނިމުނު އިރު އިރުއޮއްސެނީ އެވެ. ހިޔަނިތައް ބިރުން ފިލައިފި އެވެ. ފަޅުކަން މިފަހަރު އެ އައީ އަނދިރިކަން ވެސް ގޮވައިގެންނެވެ.

ކޮމެންޓް (4)

ރަދީފްއޮފިޝަލް

26 ޑިސެމްބަރު 2023
ފަޅުވެފައިވާ އެއްވެސް ގެއެއްގެ ދޮރެއްގަ ދޮރުފަތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރަން. ވަގުންގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފުރިހަމަ.
2 1

ހުޅުދޫ ޟިރާރު

24 ޑިސެމްބަރު 2023
ލިއުންތެރިޔާގެ ލިއުމުގެ އަމާޒަކީ ކޮބައިކަންނޭގެ.... ރަށަކާ ބެހޭގޮތުން ސުރުހީއަޅަނަމަ އެތަނެގެ ސާފަުމައުލޫމާތައި ވަޒަންވެރި ތާރީހާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވަށްޓަފާޅިއާއި ހިޖްރަކުރި އާބާދީ ހިޖްރަކުރީ ކޮންބޭނުމެއްގައި ކަން ބުނެދިންނަމަ ލިއުމުގެ ފުރިހަމަކަން ފެނުނީސްއެވެ. ފޮރުވިފައިވާ ހިތުގެ ނިދާއަކީ ފަޅުރަށެއްކަމާއި މަސްތުގެ ހާއްޔެއްކަން ސިފަކޮށްދިނުންބާ ހިތާހިތާ ކުރެވޭ ސުވާލެކެވެ.....
2 2

ހުޅު-މާލޭ މީހާ

24 ޑިސެމްބަރު 2023
@ހުޅުދޫ ޟިރާރު ހިޖުރަކުރީ ވިޔަފާރިކުރަން. ޢެކަން އެބޮތް ބުނެދީފަ. މާލެ އައިސް މުއްސަންތިވީމަ އާއިލާތައް މުޅިން ބަދަލުވީކަމަށް ބެލެވެނީ
3 1

މުދައްރިސު

23 ޑިސެމްބަރު 2023
ސިފަކުރުން ވަރަށް ރީތި.
1 1

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް