ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ އުފަލުގައި މާލޭގައި ހަވާއެރުވުން

17 ނޮވެމްބަރު 2023
  • 17 ނޮވެމްބަރު 2023: އާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
  • 17 ނޮވެމްބަރު 2023: އާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
  • 17 ނޮވެމްބަރު 2023: އާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
  • 17 ނޮވެމްބަރު 2023: އާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
  • 17 ނޮވެމްބަރު 2023: އާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
  • 17 ނޮވެމްބަރު 2023: އާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
  • 17 ނޮވެމްބަރު 2023: އާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
  • 17 ނޮވެމްބަރު 2023: އާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)
  • 17 ނޮވެމްބަރު 2023: އާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ހަވާ އެރުވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް