Round 2

avatar

Solih

MDP

avatar

Muizzu

PPM - PNC

108,735

46.22%

126,499

53.78%

Updated Time: 7:34 AM

Voted 242,690

Eligible 282,804

Turnout 85.82%

Invalid 7,456

586

Counted Boxes

0

Remaining Boxes

ޓީޓީގެ ސިންގަލްސް އާއި ޑަބަލްސް އަދި ޓީމު އިވެންޓުން ރަން މެޑެލް ހޯދި ފާތުމަތު ދީމާއާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސަލާންކުރައްވަނީ. ދީމާ އާއި އޭނާގެ ޑަބަލްސް ޕާޓްނަރު އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ރަން ތިން މެޑެލް ހޯދި (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)

އައިއޯއައިޖީ 2023

އައިއޯއައިޖީގެ ކާމިޔާބީއަށް ރަތް މަރުހަބާއެއް

6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
ރާއްޖެއިން ހޯދި 28 މެޑެއްޔަކީ މިހާތަނަށް ބޭރުގެ މުބާރާތަކުން ކާމިޔާބުކުރި އެންމެ ގިނަ މެޑެލް

ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ކާމިޔާބީއަކީ ކުޅިވަރަށް ދެމުން އަންނަ ސަމާލުކަމާއި ހޯދައިދިން ފުރުސަތުތަކުގެ ނަތީޖާ އެވެ. ކުޅިވަރުގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން ފަހުރުވެރިކަމާ އެކު ބުނަނީ މިއީ ކުޅިވަރުގައި ރާއްޖެއިން ވެސް ހުސް އަތާ ދެން އަންނަން ނުޖެހޭކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

ހަގީގަތަކީ މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ކާމިޔާބު ގޭމްސްއަށް ވުމެވެ. މަޑަގަސްކަރާގައި މި މަހު 3ގައި ނިމުނު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)އިން 28 މެޑެލް ރާއްޖެއިން ހޯދި އެވެ. މިއީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އޮތް ގޭމްސްގައި ހޯދި 15 މެޑެއްޔަށް 13 މެޑެލް އިތުރުވުމެވެ.

 އައިއޯއައިޖީން މެޑެލް ހޯދި ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި އެތުލީޓުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 ޕެރަ އެތުލެޓިކްސްގައި އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރުން ލޯ މެޑެލް ހޯދި ފާތިމަތު އިބްރާހިމްއާ ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު ސަލާންކުރައްވަނީ (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 ޕެރަ އެތުލެޓިކްސްގެ ފިރިހެނުންގެ 100 މީޓަރުގެ ދުވުމުން ލޯ މެޑެލް ހޯދި އަބްދުލް ސަމަދު ރައްޒާގުއާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސަލާންކުރައްވަނީ (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)

ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ރާއްޖެ އައުމުން ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ކިޔަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ރޭ އޮތް އިވެންޓް ކުލަގަދަ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު އަދި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް، ގައުމީ ޖާޒީގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި  (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން މޮރިޝަސްގައި އޮތް އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖެއިން 15 މެޑެލް ކާމިޔާބުކުރި އިރު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމުގައި ތިއްބެވި އެވެ. އަދި ގޭމްސްގެ ބައެއް މުހިންމު ވާދަކުރުންތަކަށް ވަޑައިގެން ހިތްވަރު ދެއްވައި ފޯރި ވެސް ނެންގެވި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެންމެ ބުރަ ދުވަސްވަރުކަމުން މަޑަގަސްކަރައަށް ރައީސް ވަޑައެއްނުގަންނަވަ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކޮންޓިންޖެންޓާ އެކު ވަޑައިގަތީ، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އެވެ.

ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހު، ކުޑަކުއްޖަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
ދިވެހި ކުޅިވަރު ތަރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ކުޑަކުދިންނާއި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއްވި (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)

މިފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި އެންމެ ގިނަ މެޑެލް ހޯދީ ޓީޓީންނެވެ. އެގޮތުން ނުވަ މެޑެލް ކާމިޔާބުކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެން ސިންގަލްސް އިން ފާތުމަތު ދީމާ އާއި ޑަބަލްސް އިން ދީމާ އާއި އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އާއި އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް އަދި މިކްސްޑް ޑަބަލްސްގައި ރަފާ އާއި މޫސާ މުންސިފް އަހުމަދު ހޯދި ރަން މެޑެލް ހިމެނެ އެވެ.

ތިން ރަން މެޑެލް ހޯދި އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ ސަލާންކުރަނީ --(ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)

ދެން ރަން މެޑެލް ކާމިޔާބުކުރީ ބެޑްމިންޓަންގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިން އެއްމާބަނޑު ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތުމަތު ނަބާހާ އަބްދުއްރައްޒާގާއި އައިމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގެވެ.

 ބެޑްމިންޓަންގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އެއްމާބަނޑު ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތުމަތު ނަބާހާ އަބްދުއްރައްޒާގު އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގު، (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)

ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނިންމާލީ 10 މިނިޓަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަވާ އެރުވުމުންނެވެ.

28 މެޑެލް ކާމިޔާބުކުރުމުން އެކަން ފާހަގަކުރަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހަވާ އަރުވަނީ (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
އައިއޯއައިޖީގެ ކާމިޔާބުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ތަރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ހަވާ އެރުވުމުގެ އިތުރުން އާންމުން ވެސް ބައިވެރިވި (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް