Majlis 2024
ހުޅުމާލެ

'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް ބިލްޑިން' ހުޅުވުން

15 ފެބްރުއަރީ 2023
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް' ހުޅުވުމަށް 15 ފެބްރުއަރީ 2023ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް' ހުޅުވުމަށް 15 ފެބްރުއަރީ 2023ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް' ހުޅުވުމަށް 15 ފެބްރުއަރީ 2023ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް' ހުޅުވުމަށް 15 ފެބްރުއަރީ 2023ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް' ހުޅުވުމަށް 15 ފެބްރުއަރީ 2023ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް'. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް'. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް'. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް'. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް'. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް'. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް'. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)
 • ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތް، 'އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް'. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް