ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އެއާޕޯޓުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމްއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)

ރާއްޖެ-އިންޑިއާ

ރައީސް އިންޑިއާ ދަތުރަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތް ފަހުން ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިއާއަށް ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެއް މި ކުރެއްވީ އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ލިބުނު ދައުވަތަކަށް
11 ޖޫން 2024
1

ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ތަފްސީލް - އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ވަޒީރުން ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެ ގައުމުން ދިން ދައުވަތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ނިއްމާލައްވައި ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހެނދުނު އެވެ. ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ: 

  • ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފުގައި އިންޑިއާގެ ރައީސް ދުރޫޕަދީ މުރުމޫ ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

  • ރައީސް އިންޑިއާގެ ރައީސް ދުރޫޕަދީ މުރުމޫއާ ދެބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވައި ދެގައުމުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވި

  • އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވި

ފާހަގަކޮށްލެވޭ - ރައީސް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅަކީ އެމަނިކުފާނު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

ކޮމެންޓް (1)

profile-image-placeholder

ސިކުނޑި

11 ޖޫން 2024
އައުޓް ކޮށްލީ!

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް