20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން

23 އޭޕްރީލު 2024
އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓްލީ %75 މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޮޓްލުން އޮތީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ.

ހެނދުނު 8 އިން ހަވީރު 5:30އާ ހަމައަށް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 284،663 އެވެ.   އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓްލީ %75 މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެ އެވެ. އިލެކްޝަންސް އިން ކުރިން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި %81 މީހުން ވޯޓުލާފައިވެ އެވެ. އޭގެ ކުރިން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ނިކުތީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބޭ މީހުންގެ %78 މީހުންނެވެ.

 • ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި އާންމުންނާއި އިލެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. އެ ސްކޫލުގެ ހޯލުގެ އިތުރުން ކްލާސްރޫމުތަކުގައި ވެސް ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާފައި އެބަހުރި (ދައުރު ފޮޓޯ/އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • މަޖިލިސް 24 އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ - ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު
 • މަޖިލިސް 24 އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ - ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓަފައި ހުރި ފޮއްޓަކަށް ފަސްޓްލޭޑީ ސާޖިދާ މުހައްމަދު ވޯޓު ލައްވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަޒްމީ)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓު ލައްވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • 21 އެޕްރީލް 2021 - މާލޭގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓެއް ކައިރީގައި ކިޔޫޖެހިފައި
 • 21 އެޕްރީލް 2021 - މާލޭގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓެއް ކައިރީގައި ކިޔޫޖެހިފައި
 • މަޖިލިސް 24 އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ - ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އަނޫފް ޖުނައިދު
 • މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމަށް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ގާއިމްކޮށްފައި ހުރި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓުލައްވަނީ. އެމަނިކުފާނު ވޯޓުލެއްވީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށް (ފޮޓޯ/އެމްޑީޕީ)
 • މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަނޫފް ޖުނައިދު)
 • ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވޯޓް ލެއްވުން (ދައުރު ފޮޓޯ/ޖުނައިދު ސަލީމް)
 • ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ފަހު ވޯޓް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަނޫފު ޖުނައިދު)
 • މިއަދުގެ އިންތިހާބަށް ފަހު ވޯޓް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ)

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް