ފޭދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓު (ފޮޓޯ/ދުސިތު)

ޓޫރިޒަމް

ރިސޯޓު ހަދަން 12 ރަށާއި 5 ފަޅު ކުއްޔަށް ދޭން ހުޅުވާލައިިފި

އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 73.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެ

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރަން، އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 73.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން 12 ރަށަކާއި ފަސް ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

ތަފްސީލް - އެ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ކުއްޔަށްދޭން ނިންމާފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކަކީ:

 • 1-

  ހދ. ވައިކަރަމުރައިދޫ - 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން؛ 1.9 މިލިއަން ޑޮލަރު

 • 2-

  ށ. ކުޑަޅައިމެންދޫ - 13.11 ހެކްޓަރުގެ ބިން؛ 2 މިިލިއަން ޑޮލަރު

 • 3-

  ރ. ދިއްކުރެއްދޫ - 4.83 ހެކްޓަރުގެ ބިން؛ 2.6 މިިލިއަން ޑޮލަރު

 • 4-

  ޅ. ދިއްފުށި (ޅ. މައިދޫއާ އެކު) - 15.17+20.99 ހެކްޓަރު؛ 18.6 މިލިއަން ޑޮލަރު

 • 5-

  ޅ. ވިހަފަރުފިނޮޅު - 0.28 ހެކްޓަރު؛ 640،000 ޑޮލަރު

 • 6-

  ކ. ހިއްމިއްޔާ ފަޅު - 712 ހެކްޓަރު؛ 23.5 މިލިއަން ޑޮލަރު

 • 7-

  އއ. އަލިކޮއިރަށް - 1.47 ހެކްޓަރު؛ 1.3 މިލިއަން ޑޮލަރު

 • 8-

  ތ. ގާލީ (އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށަކާ އެކު) - 6.96 އާއި 0.20 ހެކްޓަރު؛ 2 މިލިއަން ޑޮލަރު

 • 9-

  ތ. ރުއްތިބިރަށް - 8.41 ހެކްޓަރު؛ 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު

 • 10-

  ތ. ކަނިމީދޫ - 10 ހެކްޓަރު؛ 2.8 މިލިއަން ޑޮލަރު

 • 11-

  ލ. ކަށިދޫ - 3.11 ހެކްޓަރު؛ 466،500 ޑޮލަރު

 • 12-

  ލ. ބޮޑުމުންޏަފުށި - 3.14 ހެކްޓަރު؛ 471،000 ޑޮލަރު

 • 13-

  ލ. ހަންހުށި - 2.81 ހެކްޓަރު؛ 421،500 ޑޮލަރު

 • 14-

  ގއ. ބޭރުމައުޑޫ - 3.08 ހެކްޓަރު؛ 385،000 ޑޮލަރު

 • 15-

  ގދ. ކަޅެހުއްޓާ - 7.61 ހެކްޓަރު؛ 951،250 ޑޮލަރު

 • 16-

  ކ. އަތޮޅުގެ ފަޅެއް - 45 ހެކްޓަރު؛ 11 މިލިއަން ޑޮލަރު

 • 17-

  ވ. އަތޮޅުގެ ފަޅެއް - 0.62 ހެކްޓަރު؛ 729،000 ޑޮލަރު

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފޯމް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކޮމެންޓް (1)

ރިސޯޓް އަލީ

31 މޭ 2024
ބަލަ ބުނީމެއްނޫން އިސްކަންދޭނީ ހަދަންފަށާފަ އަދި ދޫކޮށްފަ ހަދަން ނިފަށާ ރަށްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންކަމަށް އަދި ދައުލަތުގެ ޓެކުސްފައިސާ ޙަރަދުކޮަށްފަ އެރަށްތަކަށް ދަރުކޮށް އެތަކެއް ޙަރަދެއް ވަނީކޮށްފަ މިހާރު ތިޔައުޅެގަތީ އަވަސް އަރުއާލައިގެން ބާކީ ހުރި ރަށްތައް ވިއްކާލަން
1 0

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް