Majlis 2024

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ 'ވެލް ވުމަން' ޕެކޭޖުން %15ގެ ޑިސްކައުންޓެއް

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ މި ހެލްތު ޗެކަޕްގައި އޯޕީޑީ ކޮންސަލްޓޭޝަން، ރޭޑިއޮލޮޖީ އަދި ލެބޯޓްރީ އިންވެސްޓިގޭޝަން އާއި ކްލިނިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަން ފަދަ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ
10 މާރިޗު 2024

މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ 'ވެލް ވުމަން' ޕެކޭޖުން %15ގެ ޑިސްކައުންޓެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދީފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ޓްރީ ޓޮޮޕްގެ މި ހާއްސަ އޮފާގެ ދަށުން 8 އޭޕްރީީލްގެ ނިޔަލަށް ޑިސްކައުންޓް އަގެއްގައި ވެލް ވުމަން ޕެކޭޖު ނެގޭނެ އެވެ.

މި އޮފާގެ ދަށުން 8 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެލް ވުމަން ޕެކޭޖުން %15ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ.

ތަފްސީލު - ވެލް ވުމަން ޕެކޭޖަކީ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ހެލްތު ޗެކް އެކެވެ.

މި ޕްކޭޖުގެ ދަށުން ދޭ ބައެއް މުހިންމު ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

  • ކްލިނިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަންސް

  • ރޭޑިއޮލޮޖީ އިންވެސްޓިގޭޝަންސް

  • އޯޕީޑީ ކޮންސަލްޓޭޝަން

  • ލެބޯޓްރީ އިންވެސްޓިގޭޝަން

މި ޕެކޭޖާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު، 3351610 ނަންބަރަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ care@treetophospital.com އަށް އީމެއިލް ކޮށްގެން ބަލައިލެވޭނެ އެވެ.

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީއޯއޯ އާދިލް މޫސާ ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކާމިޔާބީގައި އަންހެނުންގެ ތަޖުރިބާ އާއި ހުނަރު އަދި ބައިވެރިވުން އޮތް މިންވަރު ފާހަގަކުރައްވާފަ އެެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް