Majlis 2024

ވިނަރެސްގައި ހުޅުވި ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ ފިހާރަ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ބާޝް އަޝްރަފް)

ސޮނީ ހާޑްވެއާ

ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ ފިހާރައެއް ވިނަރެސްގައި ހުޅުވައިފި

ވިނަރެސްގައި ހުޅުވި ދެ ފަންގިފިލާގެ ސޮނީ ހާޑްވެއާ ފިހާރައިން ހާޑްވެއާގެ އިތުރަށް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް، ޓޫލްސް، ކިޗަންވެއާ އަދި ބާތުރޫމް އެކްސަސަރީޒް ފަދަ އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ގަންނަން ލިބޭނެ

ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ ފިހާރައެއް ވިނަރެސްގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

ތަފްސީލު - އަލަށް ހުޅުވި ދެ ފަންގިފިލާގެ އެ ފިހާރައިގައި ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ވިއްކަން ހުރެ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 • ހާޑްވެއާ

 • ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްރޮޑަކްޓްތައް

 • ޓޫލްސް

 • ބާތުރޫމް އެކްސަސަރީޒް

 • ކިޗަންވެއާ

 • ވިނަރެސްގައި ހުޅުވި ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ ފިހާރަ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ބާޝް އަޝްރަފް)
 • ވިނަރެސްގައި ހުޅުވި ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ ފިހާރަ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ބާޝް އަޝްރަފް)
 • ވިނަރެސްގައި ހުޅުވި ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ ފިހާރަ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ބާޝް އަޝްރަފް)
 • ވިނަރެސްގައި ހުޅުވި ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ ފިހާރަ. (ދައުރު ފޮޓޯ/ބާޝް އަޝްރަފް)

ސޮނީ ހާޑްވެއާއިން ބުނި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވުމާ އެކު އިތުރު މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު އެ ތަނުން ވިއްކާ މުދާ ގަންނަން ލިބޭނެ އެވެ.

އެ ފިހާރަ ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތަކަކީ، ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް:

 • ހެނދުނު 8އިން 10:30އަށް

 • މެންދުރު 1:30އިން ހަވީރު 6އަށް

 • ރޭގަނޑު 8އިން 10އަށް

ހުކުރު ދުވަސްދުވަހު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ:

 • ހެނދުނު 8އިން 10:30އަށް

 • މެންދުރު 2އިން ހަވީރު 6އަށް

 • ރޭގަނޑު 8އިން 10އަށް

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް