ވީއައިއޭ ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި އިފްތިތާހްކުރުން

5 ޖެނުއަރީ 2024
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)
 • 4 ޖެނުއަރީ 2024: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. (ފޮޓޯ/ރައީސް އޮފީސް)

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް