ރާނިޔާ ސޯބިރު

ރާނިޔާ ސޯބިރު

ކޮލަމިސްޓް

ރާނިޔާ ސޯބިރަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ތަރައްގީގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގަ އާއި ފަންނީދިރާސާކުރުމުގައި 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރާނިޔާ ވަނީ އިކޮނޮމިކްސް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ދާއިރާ އިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރައްވައިފަ އެވެ.

1

ކޮމެންޓު

1

އާޓިކަލްސް

6.7K

ކިޔާވާފައިވާ އަދަދު