ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

30 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް ފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ މި އަސާސީ ހައްގު މި ބުރުގައި 282،804 މީހުންނަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބުނު މީހުންނަށް ވުރެ 409 މީހުން އިތުުރު އަދަދެކެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް