ޖަރުމަންގެ ބަޔާން މިޔުނިކްގެ ދަނޑުގައި 4-3 އިން ބަލިވި މެންޗެސްޓަ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެފައި

ބަޔާން އަތުން ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލި، އާސެނަލްގެ ފެށުން މޮޅު

ބަޔާންގެ ހަތަރު ލަނޑުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޕެނެލްޓީ ހިމެނޭ
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޖަރުމަންގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިޔުނިކް އަތުން 4-3 އިން މެންޗެސްޓަ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު ކްލަބް މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް ތަމްސީލުކުރާ އެހެން ޓީމެއް ކަމަށްވާ އާސެނަލް ވަނީ ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

ގްރޫޕް އޭގައި ބަޔާން އާއި ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ވާދަކުރުން ބަޔާންގެ ދަނޑުގައި އޮތް އިރު ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލީ 2-0 އިން ކުރީގައި އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޔުނައިޓެޑުން ލަނޑެއް ޖަހައި 2-1 އަށް ބަދަލުކުރި އެވެ. އޭގެ ފަހުން އައީ އިންގްލެންޑް ކެޕްޓަން އަދި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ދޫކޮށް މި ސީޒަންގައި ބަޔާންއާ ގުޅުނު ހެރީ ކޭންގެ ވަގުތުކޮޅެވެ. އޭނާ ވަނީ ބަޔާނަށް ލިބުނު ޕެނެލްޓީ ވައްދާލައި، ނަތީޖާ 3-1އަށް ހަދައިފަ އެވެ.

ހަ އަހަރަށް ފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރަން ނުކުތް އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ ކޮޅަށް ލަނޑެއް ޖެހުމަށް ފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ

މެޗު ނިމެން ދެ މިނިޓަށް ވެފައި އޮއްވާ ކަސެމީރޯ ޖެހި ލަނޑާ އެކު 3-2 އަށް ނަތީޖާ ބަދަލުވެ، ޔުނައިޓެޑަށް ހިތްވަރު ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ވަގުތުގައި ބަޔާނުން ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހި އެވެ. އޭގެ ރައްދެއްގެ ގޮތުން އިތުރު ވަގުތުގައި ކަސެމީރޯ ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ 4-3 އަށް ބަދަލުކުރި އެވެ.

މި ވަރުގަދަ ހިފުން ޔުނައިޓެޑަށް ގެއްލުނު އިރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގައި ވެސް އެ ޓީމު އޮތީ ފެންވަރުން ނެއްޓި ތާވަލްގެ މެދަށް ވުރެ ދަށަށް ވެއްޓިފަ އެވެ.

ހަ އަހަރަށް ފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވި އާސެނަލްގެ ފެށުން ރޭ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަނީ ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ 4-0 އިން ބަލިކޮށްފަ އެވެ. 

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބުކާޔޯ ސަކާ އާއި ލީންޑްރޮ ޓްރޮސާޑް އަދި ގެބްރީލް ޖީސަސް ޖެހި ތިން ލަނޑާ އެކު މެޗު އޮތީ އާސެނަލްގެ ކޮޅަށް ބުރަވެފަ އެވެ. ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު އައީ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑުގެ ފަރާތުން، ފަހު ހާފުގަ އެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް