އިޝްތިހާރު

ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަރުވަން މިދިއަ އަހަރު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ޔާމީނަށް ފޮނުވި ނޯޓު ވީދާލެއްވުމަކީ ޕީޕީއެމް ލީޑަޝިޕަށް މެސެޖެއް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ގާސިމް ނުކުންނަވާނެކަން ރޭ ޔަގީންވި އިރު އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ތެރޭގައި މާޔޫސްކަން ވަނީ ބޮޑުވެފައި
15 މާރިޗު 2023
27

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕްގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެ ނޯޓު ބަލައިގަނެވޭނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވާނެ ގޮތާ މެދު އޮތް ބަނަކަން ފިލުވައިދޭނެ އެދުމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އޭގައި އޮތް އެއްޗެއް ކިއުއްވުމަށް ފަހު، ވީދާލެއްވީ އެވެ. ދެން ވިދާޅުވި ކަމަށް ވަނީ 'ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ އަހަރެން' ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އެތެރެއިން 'ދައުރު'އަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަޝިޕުން ޔާމީނަށް ފޮނުވި އެ ނޯޓުގައި އެދުނީ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭ ގޮތް ވެއްޖެ ނަމަ ދެން ހަދާނެ ގޮތުގެ ލަފައަކަށެވެ. އެކަމަކު ޔާމީން އަދި ހުންނެވީ އެމަނިކުފާނު ނޫން މީހަކަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްކަން ދެއްވާ ގޮތަކަށެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ނޯޓު ވީދާލެއްވުމަކީ، ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އެކަހަލަ ހިޔާލެއް ގެންގުޅެގެން ވެސް ނުވާނެކަމުގެ މެސެޖެކެވެ.

ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ބައެއް އިސް ވެރިން ގަބޫލުކުރައްވަނީ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ނުޖައްސައި، ހަމައެކަނި ޔާމީނާ މެދު އުއްމީދުކޮށްގެން ވަގުތު ނަގާލުމުގެ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ގެއްލުން ބޮޑުވުމުގެ ފުރަތަމަ ނިޝާން ރޭ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެ ނިންމި ނިންމުން ފުދެ އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުންނަވާނެކަމާ މެދު މިހާރު ޝައްކެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ނުފަށައި، ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހިފައި މި އޮތީ، ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާއި ލީޑަޝިޕުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ ވާހަކައިން ވިސްނެނީ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޔާމީނަށް 'އިންސާފު' ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމެވެ. ކުރީ ރޭ ޕީޕީއެމް ހަރުގޭގައި އޮތް ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިސް ވަކީލް، އަދި ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަލީމުގެ މުޅި ވާހަކަ ބިނާކުރެއްވީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ފެންވަރެއް ނެތް ކަމާއި، ދިވެހި ގިނަ ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮތީ ނަރަކަކަން ދޭހަވާ ޕޮއިންޓްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޝަރުއީ ނިޒާމާއި ގާނޫނު ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ޖަމީލާއި އެހެން މަދު ބަޔަކަށް ކަމަށް މާނަކުރެވޭ ގޮތަށް ވެސް، ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވި އެވެ.

ޕީޕީއެމް މުޒާހަރާގައި: އިދިކޮޅު ލީޑަޝިޕާއި އާންމު މެމްބަރުން ގެންދަނީ ޔާމީންގެ ހައްގުގައި އަޑުއުފުލަމުން (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ އިޔާން)

އިންތިހާބުގައި ޔާމީނަށް ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު (ޓޮމް) ނަންގަވަމުން އަންނަ، ޔާމީންގެ 11 އަހަރުގެ ހުކުމުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޝަރުތު ނުގެއްލޭ ޕޮއިންޓުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކާމިޔާބު ލިބުމެވެ. އެކަމަކު އެހިސާބަށް ދާނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ހުޅުވާލުމުން ޔާމީންގެ ނަންފުޅު ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމުންނެވެ.

އެއީ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީއަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުމާ މެދު ކުރީގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމެއް، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް ހިނގާފާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، ނޫން ނަމަ އެ ހުކުމް މިހާރުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތަރުޖަމާކުރާނީ، ތޯރިގު އެ ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތަށްތޯ، މި ހުންނަނީ ބަނަ ސުވާލުތަކެވެ.

އެ ބަނަކަމުގެ ތެރޭގައި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރާކަށް ލީޑަޝިޕްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން 'ތެދުވެރި ހިތަކާ' އެކު ޔާމީންގެ ހިޔާލު ފުޅަކަކަށް އެދިވަޑައިގެން އެ ނޯޓު ފޮނުއްވީ އެވެ.

"ހަމަ އެއްވެސް ބާރެއް، އެކަކަށް ވެސް ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން ހުރީ،" ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ޕީޕީއެމްގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޔާމީން މިނިވަންވެވަޑައިގަންނަވާނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރުކޮށް 'މި ބޮޑު ޕާޓީ މިހެން ތިބެން ހެޔޮނުވާނެ' ކަމަށެވެ.

"ހަގީގަތުގައި ޔާމީން އެކަކަށް ވެސް އިތުބާރެއް ނުކުރޭ. ޕާޓީގެ ހުރިހާ ބާރެއް ހިފައިގެން އެ ހުންނެވީ. އެއިން ބާރެއް އެހެން މީހަކަށް ދޭކަށް ވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީން ނ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނާ ސަލާންކުރައްވަނީ: ޕީޕީއެމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ފެށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ (ފޮޓޯ/ޕީޕީއެމް)

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޖޭޕީން ނުކުންނަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ރޭ ނިންމި ނިންމުމަކީ ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގައި އިތުރު ބިރެއް އުފެދޭނެ ސަބަބެކެވެ. އަނެއްކާ ޖޭޕީން ބޭނުންކުރި ބަސްމަގުން، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ނެންގެވޭ މާނަ ވެސް އެބަ ތަފާތުވެ އެވެ. ޖޭޕީން ނިންމާފައި އޮތީ 'ޖޭޕީ އިސްވެ އޮވެ' ކޯލިޝަނެއް ހަދައިގެން ނުވަތަ ޖޭޕީން ސީދާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުތުމަށެވެ. 'އިސްވެ އޮވެ' ކޯލިޝަނެއް ހެދުމުގެ މާނައަކީ، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، އަނެއްކާ އެ ކޯލިޝަން ގާސިމްގެ ދަށަށް ދަނީތޯ ސުވާލު އުފެދިދާނެ ބަސްމަގެކެވެ. 

"ހިތަށްއަރާ އަނެއްކާ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ގާސިމް ގެންދަނީ ބާއޭ ވެސް، ނޫނީ އަހަރެމެންނަށް ނޭނގި އަނެއްކާ ގާސިމްގެ ފަހަތަށް ޕީޕީއެމް އަރަން ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަނީ ބާވައޭ ވެސް،" ޕީޕީއެމްގެ ބޭފުޅަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހުރިހާ ބަނަކަމެއްގެ ތެރެއިން ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނަަށް ސަލާމަތްވެވެން އޮތީ، 'ދައުރު'އާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޔާމީން ގޮތް ދޫކުރައްވައިގެންނެވެ. ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނާ މެދު އެމަނިކުފާނުގެ ލޯތްބެއް އޮތް ނަމަ، އެ ކޯލިޝަނުން އެހެން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެގެން މިހާރު ވެސް މި އޮތީ މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހިފައި ކަމަށް، އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމް އޮތީ ހާލުގައި

ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވުމުގެ ގެއްލުން ޕީޕީއެމް ހިންގުމަށް ވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. ޕާޓީގެ ކަންކަމަށް ހޭދަކުރާނެ ފައިސާއެއް ނެތެވެ. އެންމެ ފަހުން ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ހޯޕް ކޮންފަރެންސަށް އެކި ރަށްރަށުން މަންދޫބުން އައީ ވެސް އަމިއްލަ ހަރަދުގަ އެވެ. 

"ކުޑަވެގެން މާލޭގައި ތިބުމުގެ އެލަވަންސެއް ދެވޭވަރު ވެސް ޕާޓީގައި ނެތް. ރަށްރަށުން މީހުން އައީ އަމިއްލައަށް ހަރަދުކޮށްގެން، މަލޭގައި ތިބީ ވެސް އަމިއްލައަށް ހަރަދުކޮށްގެން،" މިހާރު ޕީޕީއެމް އޮތް ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު މުޅި ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ގަބޫލުކުރޭ ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަ، އެމަނިކުފާނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބުނީ ޕާޓީގެ ކަންކަމަށް ހަރަދުކުރާނެ ފައިސާކަމަށް. އެކަމަކު އެ ފައިސާ ޕާޓީއަށް ހަރަދުކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ."

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓްގައި 100 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރި ކަމަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. އެކަމަކު ކުރިންސުރެ ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެކި ފަރާތްތަކުން މާލީ އެހީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި 'ހޯޕް ކޮންފަރެންސް': ރަށްރަށުން އައި މެމްބަރުން ހަރަދުކުރީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި (ދައުރު ފޮޓޯ/ އަބްދުﷲ އިޔާން)

މިހާރު އިއްވާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އައި ޝަރީއަތުގައި، 1 މިލިއަން ޑޮލަރު އެޗުއެސްބީސީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން ޔާމީން އެ ބޭންކަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި ވެސް ވިދާޅުވީ އެއީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފައިސާ ކަމަށެވެ. 

"އަހަރެމެން ކުރާ ސުވާލަކީ ކޮބައިހޭ އެ ވިދާޅުވާ 100 މިލިއަން ޕާޓީ ހިންގަން ލިބުނު؟ ޕާޓީގެ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ ލިބޭ އެއްޗެއް ލިބެންދެން މަޑުކޮށްގެން މިހާރު ވެސް މި ތިބީ،" އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު، ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނަށް އޮތް ބަނަކަން ދާނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނެއް ނުފެށޭނެ އެވެ. ރަށްރަށަށް ދަތުރުތަކެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އެގޮތަށް ތިބެން ވެއްޖެ ނަމަ، ގާސިމްގެ ފަރާތަށް ބަޔަކު ދީލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑެވެ. އެބަޔަކާ އެކު ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ތެރެއިން އާންމު މެމްބަރުންތަކެއް ދިއުމުގެ ޖާގަ ވެސް އޮންނާނެ އެވެ.

އެކަމަކު ޔާމީން ހުންނެވީ ގޮތުގަ އެވެ. 'ކެންޑިޑޭޓަކީ އަހަރެން' ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ނޯޓު ވީދާލެއްވުމަކީ، ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ލީޑަޝިޕަށް ދެއްވޭނެ އެންމެ ބޮޑު މެސެޖްކަން ޔަގީނެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް (27)

profile-image-placeholder

އެދުރުބޭ

16 މާރިޗު 2023
ލާރިގަނޑެއް ދިނީމަ ކޮންމެއްޗެއްވެސް ލިޔެވިދާެ މިހުންނަނި ޒަމާންވީ އެއްެމެ ދުވަސްވީ ނޫސްވެރިންގެ ހާލަތު ޔޯލަޔޯލަގޮސްގެން މިނިމުނީ ޕީޕީއެމުން ކަންކުރަންވީ ގޮތް އިންގޭ ދައުރުގެ ނޫސްވެރިޔާމޫސާލަތީފަކައްނޫން

ާވާނުވާ

15 މާރިޗު 2023
ކޮއްކޯ ބުނަން ޔާމީނޭ ކިޔައިގެން ތިހެން ޖަހާހާ ބެރަކަށް މަމެން ނުނަށާނެ

ވަކަ މުހައްމަދު

15 މާރިޗު 2023
ބޮޑާ ކިބުރުވެރި، ރުޅިގަދަ މޮޅު ލީޑަރެއް އަހަރުމެންގެ ބޮސް އަކީ

އިބޫ

15 މާރިޗު 2023
ދެން ނެއްތަ ތިޔަތް ވުރެން ބޮޑު ދޮގެއް ހަލައިދައިގެން. އިތުރު ފިތުނައިގެ ހުޅު ކޮޅެއް ރޯކުރެވޭނެ އެހެން ވާހަކައެއް. ތީދެން ބޮޑު ވަރެއް ކަންނޭގެ މިހާރުދެން

ތަރަބެ

15 މާރިޗު 2023
ޕީޕީއެމް އިން ނެރޭނެ ކެނޑިޑޭޓެއް އެނގިލައްވާނީ ރައީސް ޔާމީން އަށް. ޕީޕީއެމް އަކީ ރައީސް ޔާމީން. ޕީޕީއެމް މީހުން ނޫޅޭ އިތުރު ކެނޑިޑޭޓެއް ބޭނުންވެގެންނެއް. ދެން މޫސަ ކޮން ތެޅުމެއް ތެޅޭކަށް. ިި

ސަޅި

15 މާރިޗު 2023
ގަޅިހައްދަން ތީހަމަ އެއްވަަނައިގެ ލިޔުމެއް

ހަސަނު

15 މާރިޗު 2023
@ސަޅި ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ހަމަ ގަޅިހައްދާ ވާހަކަތައް.

ައެލެކްސް

15 މާރިޗު 2023
ޕީޕީއެމް އަކީ ރައީސް ޔާމީން. ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރާ ތާއީދުގެ ބައިކުޅަ ބައެއްވެސް ދެ ޕާޓީގައި ނެތް. ޕީއެންސީގެ މީހަކު ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނަށާކަށް ނުޖެހޭ. ޣައްސާނަކީ ކެނޑިޑޭޓުކަމަށް ދެކެން ފަށާ ހިސާބުން ޕީޕީއެމްގެ ދައުރު ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ނިމުނީ. މައުމޫނު މިހާރުވެސް އެ ހުރީ ދަރިންފަތި ކޮޅު ކޮޅަށް ބަހައިގެން.

މުލުވަގު

15 މާރިޗު 2023
ޕާޓީ ހިންގަން ލިބުނު ލާރި ފެންނަން ނެތީ އެލާރިންވެސް ވައްކަން ކުރީމަ. ޕާޓީއަށްވެސް ވަނީ ޚިޔާނާތް. ޤައުމަށްވެސް ވަނީ ޚިޔާނާތް.

އިބިރަހިމާ

15 މާރިޗު 2023
@މުލުވަގު ދެން ޖަމީލު ކައިރީ އަހަންވީއެއްނު. އޭނައެއްނު ބުނީ ޔާމީނަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ގެ ފައިސާ ލިބުނޭ. އެކަމަކު ދައުވާގައި އެބުނާ ފައިސާ އަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ގެ ފައިސާ އެއްނޫނޭ. ޖަމީލަކީ ވަރަށް ކަންކަން އިނގޭ ކުޅަދާނަ މީހެއް.

ގޫގުލް

15 މާރިޗު 2023
ލިޔުންތެރިޔާގެެ ވާހަކަަ ނިކަންމޮޅުވާނެެ އެއަށްް ނުހެންލޭތި

ޢިބޫ

15 މާރިޗު 2023
މޫސާ ލަޠީފް ތީ އެމްޑީޕީ ވިސްނުމުގެ މީހެއް ދުވަހަކުވެސް ޕީޕީއެމް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާނެހެން ލިޔުމެއް ލިޔާނެ މީހެއް ނޫން އަދި ފައިސާއާއި ހެދި ހޭބަލިވާ މީހެއް ގައިގަޖަހާ ހަރާން މަސް ވިރުވަން ދެއިރު ދެދަޅަޔަށް ދުވުނަސް މުޅަވަސް ދުވަނީ

ކިނބޫ

15 މާރިޗު 2023
@ޢިބޫ ހާދަ ވަރެއް ތިަޔއަރުވާލީ. މޫސަ އާ ޖެހި ނުގަތަސް އޭނަ ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗަކާ މެދު ކޮމެންޓެއް ކޮށްލިނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވީސް. އެ ލިޔުމުގައި އޮތީ ތިބޭފުޅާއަށް ކަމުނުދާ ކޮންވާހަކައެއްތޯ؟ ހަގީގަތާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް އޮތީ ކޮން ޖުމުލައެއްތޯ؟

އިބިރަހިމާ

15 މާރިޗު 2023
@ޢިބޫ ދޮންކަލޯ ޢިބޫ. މޫސަ ގައިން ދުވާ ވަސް ބަލާކަށް ނޫން ނޫސްކިޔަނީ. މޫސަ ގައިން ވަސް ފިލުނުން މޫސައާ ހަވާލުކޮށްފަ، އޭނަ ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗަކާމެދު ފެންނަ ނުފެންނަ ގޮތެއް ބުނެބަލަ

ޖަނީ

15 މާރިޗު 2023
@ޢިބޫ އެހެންވިއްޔާ ތިހުރި 100 މިލިޔަނުން ހެޔޮވަރު އަދަދެއްދީގެން މޫސަލައްވާ ރަނގަޅު ލިޔުމެއް ލިޔެލަބަލަ

ޖިމީ ކާޓާ

15 މާރިޗު 2023
ޕީޕީއެމް ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުނުކުމެގެން ޕާޓީ ދޫކޮށް ފިލާނެ މީހެއް ނޫޅޭނެ. ގާސިމް ވާދަކުރާ ވާހަކަ އިވުމުން ފިތުނަ އެއް ހަދާލީ ދޯ؟ ގަދަ!

އިބިރަހިމާ

15 މާރިޗު 2023
@ޖިމީ ކާޓާ ތިޔަބުނާހެން ޕާޓީ ދޫކޮށް ދާނެ މީހަކު ނެތިއްޔާ ދެން އުފެދޭނެ ފިތުނައެއްވެސް ނޯންނާނެ އެއްނު. މިހާރުވެސް ޖުމްހޫރީގެ ކުރީ ސަފު ބަލާލީމަ އިނގޭ އެއަކީ ޕީޕީއެމް ދޫކޮށް ދިޔަ ބައެއްނޫންކަން.

ހަސަނު

15 މާރިޗު 2023
@އިބިރަހިމާ އެއީ ދުނީޔަޭގެ އަޅުން. އެފަދަމީހުން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން ނިކަމެތިވިޔަސް އެމީހުން ދޫކޮށްދާނެ. ާ

ޝާއިރު

15 މާރިޗު 2023
‘ދޭނޭ ޖަވާބެއް،ދުލުގާ ނުވާތީ، އެއްލާލީމޭ ވީދާލާފާ.’

އިބިރަމިހާ

15 މާރިޗު 2023
@ޝާއިރު ހެހެ. މަށަށް ދެރައީ ނޯޓެއް ފޮނުވީމަ. ޕީޕީގަ ތިބި މީހުނަކަށް ނޭގުނުތަ އެއީ ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއްކަން

ހަސަންދީ

15 މާރިޗު 2023
ޔާމީން ބޭނުމެއް ނުވާނެ އިތުރު މީހަކަށް ފުރުސަތު ދޭކަށް. ތީމާއަށް ނުލިބޭ ފުރުސަތެއް އެހެން މީހަކަށް ދޭކަށް ބޭނުންނުވާ މީހުންނަކީ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު މީހުން.

މަހޭ

15 މާރިޗު 2023
ރައީސް ޔާމީން ނޫނީ ކޮލިޓީ ކެންޑިޑޭޓެއް ޕޕމގެ އެތެރެޔަކު ނެތް. މި އުނދަގޫ ހާލަތުން ގައުމު ނަގައި ދެވޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް. ގައުމާ ރައްޔިތުން މި ތިބީ އެކްސްޕެރިމެންޓު ހަދާ ސަކަރާތްޖެހޭ ހާލަތަކު ނޫން. ތިހެން ފޮނުވާ ނޯޓުތަށް ކިޔާފަ ހަމަ ވީދާލާނީ.. އެއީ އެތަކެތި އެހެން މީހަކަށް ފެނުނަ ނުދޭން ކުރާކަމެއް.

ކޮބާ މައްސަލައަކީ

15 މާރިޗު 2023
@މަހޭ އެހެންނޫނަސް ނޯޓަކީ ކިޔާފަ ވީދާލަން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް. ވީދާލުމަކީ ކޮންމެހެން ޔާމީނުގެ ނުލަފާކަން ދޭހަވާ ކަމެއް ނޫން.

ޕީ.ޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓް

15 މާރިޗު 2023
ނޫސްވެރިޔާއަށް ކިހާ ޔަގީން ކަމެއް އޮވެގެންތޯ ނޯޓެއް ވިދާލި ކަމަށް ތިޔަ ލިއުއްވީ..؟ ނޫސްވެރިޔާ ހުންނެވީ އަޅުގަނޑާއި އެއް ގޮޅިއެއްގައިތޯ ..؟ ނޯޓެއް ފޮނުވި ކަމެއްވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ. ނޫސްވެރިކަން ޒިންމާދާރުކަމާއި އެކު ކުރައްވާ..

އެލެކްސް

15 މާރިޗު 2023
@ޕީ.ޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓް ލިޔުންތެރިޔާ އަކީ ޕީޕީއެމުން ނިކުންނާނެ މީހާ ކަނޑައަޅާ މީހާ ކަމަށް ވެދާނެ.

އިބިރަހިމާ

15 މާރިޗު 2023
@ޕީ.ޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓް ނޫސްވެރިއާއަށް ރޭ ނިދީގަ ހުވަފެނެއް ފެނިގެން ލިޔުނު އެއްޗެއް ކަމަށްތަ ކަލެއަށް ހީވަނީ. ދައުރަކީ ނަމުން ތަންކޮޅެއް ޅަޔަސް، ހަރުދަނާ ނޫސްވެރިކަމެއް ކުރާ ބައެއް. އެޔަކީ މިހެން ނެރޭ ފޮޅިއެއް ނޫން.

ކަޅުޕެޓީ

16 މާރިޗު 2023
@އިބިރަހިމާ ޖަލުގޮޅީގައި އޮށްވާ "ނޯޓެށްލިބިއްޖެއްޔާ" ކިޔާފަވީދާލުންއެއީ ކުރަންޖެހޭކަމެށް ، ވީދާނުލައިފިނަމަ އެއީ މަށްސަލައެށް .

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް