އިޝްތިހާރު

އެޑިޓާސް ޓޯކް ޕޮޑްކާސްޓުގެ ކަވަރު

އެޑިޓާސް ޓޯކް

ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން

7 ފެބްރުއަރީ 2023

މިއީ އެޑިޓާސް ޓޯކްގެ ނަމުގައި ފަށާ އާ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓަކީ ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ގެނެސްދޭ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. 'ދައުރު'ގެ އެޑިޓަރުންގެ އިތުރުން، އެކިއެކި މީޑިއާތަކުގެ އެޑްޓަރުންނާ އަދި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ފަންނުވެރިންނަށް މި ޕޮޑްކާސްޓްގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ އެވެ.

ޕޮޑްކާސްޓްގައި ވާހަކަދައްކާނީ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި ގައުމީ މައްސަލަތަކާއި އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް