އިޝްތިހާރު

ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގައި ފުލުހަކު ފޯރިމަރަން ޑިއުޓީގައި: މީހުން ޓްރެފިކް ކުރި މައްސަލައެއްގައި އިންޑިއާ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި. (ދައުރު ފޮޓޯ/ މުޒައްޔިން ނާޒިމް)

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ ބަޔަކު ޝާމިލުވެ އަދި އިންތިޒާމްވެގެން، ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުށުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ

މީހުން ޓްރެފިކް ކުުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ރާއްޖޭން އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - އުމުރުން 20 އަހަރުގެ، ވެންކަޓަރަމަނާ ޕައްލާ ނަމަކަށް ކިޔާ އެ މީހާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ އޭނާ 15 ދުވަހު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

ތަފްސީލު - ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ހުރި އެ މީހާއަށް ކުރަނީ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުން ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

އޭނާގެ ކޯޓު އަމުރުން އެނގޭ ގޮތުގައި:

  • ގިނަ ބަޔަކު ޝާމިލުވެ އަދި އިންތިޒާމްވެގެން، ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުށުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ

  • ކުށުގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު އެ ކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

  • ވަޒީފާ ދިނުމަށް އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައި ފަރާތަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން އަދި ހާމަައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް (1)

profile-image-placeholder

ނަދީމް

18 މާރިޗު 2023
ތިޔޭ އެއްކަލަ. އިންޑިޔާ މީހުން ތިހެން ހައްޔަރު ކޮށްގެން ވާ ކަމެއް ނޯންނާނެ . ބޭކާރު ކަންކަން ނުކުރޭ

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް