އިޝްތިހާރު

ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ޝަމްއާ އިއްޔެ އޮފީހުގައި.

ޗުއްޓީ އިތުރުކޮށްނުދިނުމުން އޮފީހަށް ނުކުތީ ތުއްތު ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން

ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ޝަމްއާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ދެ މަސް

މަރިޔަމް ޝަމްއާ އިބްރާހިމް (ޝަންމަ)ގެ ހަޔާތުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަހަކީ ކިތަންމެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ނަމަވެސް، އުފުލުން ޖެހުނު ތަކުލީފުތައް ބޮޑެވެ. އޭނާގެ ދެ ވަނަ ދަރިފުޅަށް މިއަދު 2 މަސް ފުރުނު އިރު، ގިނަ ރޭރޭ ދެމައިން އުޅުނީ ނުނިދަ އެވެ. ދަރިފުޅު ރޭގަނޑު ނުނިދައި، ހުއްޓާ ނުލައި ގިނައިރުތަކެއް ވާންދެން ރުއިމުގެ ސަބަބުން ހަމަ ނިންޖެއް ޝަމްއާއަކަށް ވެސް ނުލިބެ އެވެ.

އެކަމަކު އެއީ އޭނާއަށް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރަކަށް ހުންނެވި ޝަމްއާއަށް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވީ، ވިހެއުމަށް ފަހު ގޭގައި ހުންނަވަން އޭނާއަށް ވަގުތު ނެތުމެވެ. ވިހެއުމަށް ފަހު ލިބުނު ދެ މަހުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވެ، އޮފީހަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުމަކީ، ހާލަތުގެ ގޮތުން އޭނާއަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވި އެވެ.

ވިހެއުމާ އެކު ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ވެސް ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނަމަވެސް، އެ އުސޫލު، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުންނަކަށް ނޯވެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެ މުއައްސަސާގެ އެތެރެއިން، އަމިއްލައަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، 2 މަހުގެ ދަރިފުޅާ އެކު އުޅެން ޖެހިފައިވާ ހާލަތުގެ ގޮތުން ޝަމްއާ ވަނީ އެކަން ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. 

މަސައްކަތް ކުރާތާ ނުވަ އަހަރުވެފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލުން ޝަމްއާއަކަށް އެކަމެއް ނުކޮށްދިނެވެ. އެއީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުން މެމްބަރުންނަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދޭން މަޖުބޫރުނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެހެންވެ، އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން ޝަމްއާ އިއްޔެ އޮފީހަށް ނުކުންނެވީ ދެ މަހުގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ވެސް ގޮވައިގެންނެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ކޮންމެ ދެ ގަޑިއިރަކުން ދަރިފުޅަށް ފީޑް ކުރަން ދިޔުމަކީ ކިހާ އުނދަގޫކަމެއްކަން،" ޝަމްއާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ ކޮންމެހެން ގޭގައި އިންނަން ބޭނުންވާ މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު ދަރިފުޅަށްޓަކައި އެކަންކޮށްދޭން އެދުނީ. ދަރިފުޅު ކޮލިކްވުމުން، ތިން ގަޑިއިރެއް ހާއިރަށް ވެސް އެ ކުއްޖާ ރޭގަނޑު ނިދާލާނީ މަދު ރެއެއްގައި." 

ޝަމްއާ: ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހުންނަވާތާ ނުވަ އަހަރުވެއްޖެ

ވިހެއުމަށް ދިން ދެ މަހުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވާތީ، އެ އިތުރުކޮށްދިނުމާ މެދު ލަފައަކަށް ޝަމްއާ ރައީސް އޮފީހަށް ވެސް ސިޓީ ފޮނުއްވި އެވެ. އެ ތަނުން ދިން ޖަވާބަކީ، 'އިންޓާނަލީ' ނުވަތަ މުއައްސަސާއިން އަމިއްލައަށް އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނެ ކަމަށެވެ. ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވެން ނެތް ނަމަ ހަތަރު މަސް ވެސް ދިނުމަށް ޝަމްއާ ވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފަ އެވެ. އެ ތަނުގެ ޖަވާބަކަށްވީ، ޗުއްޓީ ދެވެން ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު މުސާރަ ނުހިނގާ ގޮތަށް ގޭގައި ހުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތް ބޭނުންވެވަޑައިނުގަންނަވާތީ އިއްޔެ 9 ޖެހިއިރު، ޝަމްއާ މޭޒު ދޮށުގައި އިށީނދެވަޑައިގަތީ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު އޮފީސް ނިންމައި ގެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާއަށް އަންނައިރު ދަރިންނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޮފީހުން މެމޯއެއް ނެރުނެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޝަމްއާ ދެކެވަޑައިގެންނެވީ އޭނާއާ މެދު ބަހައްޓާ ތަފާތު ކުރުންތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

"މި ތަނުގެ މުވައްޒަފެއް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި، ގޭގައި އިނދެގެން މަސައްކަތް ކުރާތާ ވެސް އަހަރެއް ވެއްޖެ. ބައެއް މުވައްޒަފުން ދަރިން އޮފީހަށް ގެނެސް، ކިޔަވައިދޭން ވެސް ތިބޭނެ،" ޝަމްއާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެކެނީ، މިއީ ޒާތީ ގޮތުން އަޅުގަނޑާ ދިމާކުރުމުގެ ގޮތުން، ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް."

ހަތް މެމްބަރުން ތިއްބަވާ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ފަސް މެމްބަރުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ. ރައީސް އަކީ ވެސް އަންހެން ބޭފުޅެކެވެ. ޝަމްއާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން، އެ ތަނުގެ މާހައުލު ގޯސްވެ، ރައީސް އޮފީހަށް ވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ މެމްބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިނުގެންނެވި ނަމަވެސް، ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އަމިއްލައަށް އެ އުސޫލަށް އަމަލު ކުރެ އެވެ. އެގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ފަދަ ތަންތަނުގެ މެމްބަރުންނަށް، މެޓާނިޓީ ލީވްގެ ގޮތުގައި ހަ މަސް ލިބެ އެވެ.

ޝަމްއާގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކީ އެ ލުއި، އޭނާ ފަދަ އަންހެނުންނަށް ވެސް ހޯދައިދިނުމެވެ. އެކަމަކު ގޮތެއް ހޯދައިނުދެވިއްޖެ ނަމަ، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެން އޭނާ އިންނަވަން ޖެހޭނީ ގޭގަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް (46)

ބުހާރީ

4 ފެބްރުއަރީ 2023
ކުދިން ބަލާން ގޭގަ ރަންގަޅު އަންބެއް ގޮތުގަ ހުރިނަމަ ވީނު ވަޒީފާއަަށް ދާންކޮންމެހެން ބޭނުމިޔާ ކުދިންނޮހޯދާ ވަޒީފާ އަަށް ދޭބަލަ
1 0

ޭައަންހެނެއް

4 ފެބްރުއަރީ 2023
@ބުހާރީ ތިހެއްނެއް ނުބުނެވޭނޭ. އަންހެނަކަށް ވީމަ ވަޒީފާ އާދާކުރަން ބޭނުމިއްޔާ އުދަގޫވާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަވެސް ދައްކާނެ. ވ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ އެއްވެސް ތިބުނީ.
0 0

ހަސަންދީ

4 ފެބްރުއަރީ 2023
ތި މެމްބަރުގެ ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައްހުރީ އެތައް އަހަރެއްވީއިރުވެސް ނުބެލި ފުނިޖެހިފަ. މައްސަލަލީ މީހުންގެ ހައްގު ކޮބާ؟
3 0

ޒާތީވ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓރައިބިއުނަލގެ ހާލަތު ދެން ކިހިނެއް ބއެއްގެ ހައްގު ހޯދާދެވޭނީ.ތިދެން ހަމަސް ހަމަޖައްސާލަން އެއީ ކޮންކަމެއްވަކަމެއްބަ ބެސްޓްޕްރެކްޓިަްއޭ ކިޔާފަ ނިންމާލީމަ ނިމުނީ ދަރިނ ގޮވައިގެނ އޮފީހަށް ދިއުމަކިވެސް މައްސަލައެއްނޫން ބއަމުދުން މެންބރުން. ތިތަނޔގަ ތިބި ހަރުކަށި މީހުންތައް ވަކިކުރޭ ވަގުތުން ވަގުތައް ްްްްބޯަހަލާކުh
1 1

ހަސަން

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ހައްގުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަން އެނގުނީ ތިމާ މީހާއަށް ކަމަކާ ކުރިމަތިވީމާ ދޯ. ކަމަނާ މެމްބަރަކަށް އިނދެ އެތައް މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާކަން ހަނދާނުގައި އެބަހުރިހެއްޔެވެ. އަޅުގަނޑު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ބެލީ ތިޔަ ކަމަނާއެވެ. ހުށައެޅި އެއްވެސް ކަމަކަށް ބެލުމެއްނެތި ހިތައް އެރިގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިންމާލިއިރު ވަޒީފާއެއްނެތި 4 އަހަރު މި ހޭދަކުރަނީ އަނބިދަރިންވެސް ތިބީ މި ނާއިންސާފުގެ ސަބަބުން މަގުމަތިވެފައެވެ.
15 0

ކޮއްޓި

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ތަންތާ ތިއްބަވާ އިސްވެރިންގެ ރަހުމު ކުޑަކަމުން މިހާރު ނުހުރުއްޕާނެއް އެމީހުންނާ ގުޅުންހުރި ބޭފުޅަކަށްވަންޏާ އޯކޭވާނެ.
9 0

ާފިރިމީހާ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ދަރިން ލިބިގެން ދަރިންގެ ކަންކަން ކުރުން މީގެންވެސް އިނގޭ އެބަ އަންހެން މީހާގެ ދައުރު ބޮޑުކަން. ފިރިމީހާގެ ވާޖިބެއް އަނބިދަރިން ބެލުން. މިކަން އޮތީ މާ ކުރިން އައިސްސަ އޮތް ގާނޫނަކުން އެގެން.
6 1

ޜައްދު

3 ފެބްރުއަރީ 2023
މިވީދުވަހު އެކަން އޯކޭ! ޢެހެން އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހައްޤުނެއް އެކަމު ވެރިމީހާވީމަ މިކަން ކަޑަވީ މީތި ކަޑައޭ
6 2

ޓްރެވަލަރ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަކީ އަންހެން ބޭފުޅެއް، އެހެން ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ތަފާތު ކުރުމުގައި އަރާހުންނެވި ކަނބަލެއް. އެ ކަމަނާ ހިންހަމަ ނުޖެހޭ މީހެއްނަމަ ޒާތީވެ އެމީހަކު އެތަނުން ކެނޑިގެން ދާވަރު ކޮށްލާނެ.
10 2

ބުރޯފ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
މީގެ އަނެއް ކޮޅުވެސް އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އޮފީހުގަ ހަމަސް ދުވަސްދޭ ވިހެއުމުން. ދެން އަނެއްކާ ނިކުމެފަ އަނެއް ހަމަހު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހެނީ ހަ ގަޑިއިރު. އެވަރުންވެސް ސަލާމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ދޭ… ވަރަށް އުނދަގޫވޭ ބާކީ ބައި ފުރަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް. ނިކުމެފަ އަނެއްކާ ދޮޅު އަހަރު ތެރޭ ވިހާ… މީ ދައްކަން އަޅުގަނޑަށްވެސް ފަސޭހަ ވާހަކަޔެއް ނޫން
4 4

އާންމު މީހެއް

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ސަމްއާ ވަޒީފާ އާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި 9 އަހަރު ވީއިރު ވިހައިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ 6 މަސްދުވަސް އެހެން މީހުންނަށް ހޯއްދަވައިދޭން މަސައްކަތް ކުރެއްވިންތޯ؟ އެކަން ކުރިނަމަ މިހާރުވެސް މިވާހަކަ ދައްކަން ރަގަނޅު. ކުރީގަ އެމަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ މިހާރު މިވާހަކަ ދެއްކުމީ ވ.ދެރަކަމެއް..
11 1

ޏަޒީމް

3 ފެބްރުއަރީ 2023
6 މަސް ދުވަސް އެކަންޏެއް ނޫން ލިބެނީ ، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ޕްރީމެޓަރނެޓީ ލީވް . ޢަދި ވިހައިގެން އަންނަ އިރު އަހަރީ ޗުއްޓީ އޮވޭ އަތްނުލާ. 8 މަސް މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ނުދެވި ދާއިރު މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ.
6 3

ތަސްލީމް

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ޏަޒީމް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ހަމައެކަނި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުގެ ވާހަކަދައްކައިގެން ނުފުދޭ. އެތައް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ގެއްލި ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުން ޚިދުމަތް ނުލިބި އެތައް ދުވަހަކު އުޅެން ޖެހުމުން އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކޮބާތޯ. ނުވީތާކަށް ތި ޒިއްމާ އެ އޮފީހުގެ އެހެން މުވައްޒަކާ ހަވާލު ކުރާއި ޑަބަލް ވޯކް މި ކުރަން ޖެހެނީ . އޭނަގެ ޙައްޤު ކޮބާތޯ.
3 1

ޚާއްޖަ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
6 މަސް ދުވަހު ޗުއްޓީ ގައި ހުރީމަ ތި ވަޒީފާގައި ރައްޔިތުންނަަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ނުދެވި ޝަކުވާ ގިނަ ވީމަ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ. ގިނަ ފަހަރަށް ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން ވަޒީފާއަަށް ހޯދުމަކީ ވެސް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން
1 8

ޏަމްޏަމް

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ޚާއްޖަ ދަރިން ހޯދުމަކީވެސް މިހާރު ގައުމީ ހިދުމަތެއް. ކަލޭގެ ޕެންޝަނަށް ކިހިނެއް ވާނީ ގައުމުން މީހުން ހުސްވީމަ؟
6 0

ސުވާލު

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް ބަލުމިުގެ ޒިއްމާ މަތިކޮށްފަިވާ ފަރާތައް މެންނަރުން ޢަމަލުޖުރުމަށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތައް ފަހުމް ނުބުމަކީ ޖޯކެއް. ކުފޫ ހަމަނުވާކަމުގެ މިސާލެއް. ޝައްމަ ގެ އިންޓާ ބަލާލީމަ އެނގޭ ތީނަގެ ފެންވަރު. ދަރި ދެކެ ތިހާ ލޯބިވާ މީހަކު ނަމަ ފުރަތަމަ އެކުއްޖާގެ ޙައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރާނީ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މާޙައުލަކީ ދެމަހުގެ ކުއްޖްކައް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްތޯ. މައްސްލަ ނިންމުމަށް ނޫނީ މައްސަލަތައް ހިންގާނީ އެ ކުއްޖާގޮވަޮގެން އަރާ އިނދެ ތޯ. ނޫނީ އެކުއް އެ ވަގުތު ބަލަހައްޓާނީ ކާކު ބާ.
3 5

ކިނބޫ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ސުވާލު ހެވެނުން. މީނަވާ ދަރި ގޮވައިގެންވެސް ގޮއްސިތާ. ތިތާ ބޮޑުމީހާ ވިހައިގެން އޭނާޔަށް 6 މަސްދުވަސް ލިބުނީމަވެސް ދަރި ދެކެ ވާ ލޯބި ބޮޑުކަމުން ދަރި އެއްލާލާފަ އަވަހަށް އޮފީހަށް ނިކުތީ.
0 1

ޝޭޑްލީ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި 9 އަހަރު ވީއިރު ތިއޮފީހުގެ އެއއްވެސް އަންހެނެއް ނުވިަނީބާ؟ ވިހެއިނަމަ އެއަންހެނުންގެ ޚައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް ޝަންމާ އުޅުނުބާ؟ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ލަސްވީހެން ތިކަމާ އުޅެވުނުލެއް. ތިމާއާ ޖެހުނީމަ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކަންކަން ވިސްނޭ. އެކަމަކު އެހެން މީހަކަށް ވެދާނެ ދަތިކަމެއް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. ވަރަށް ހުތުރު ކަމެއް އަންހެެނުން އިސްވެ ތިބެ އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ތީ. ޥެރިންނަށް އަންހެނުން ތިބޭ ގިނަ ތަންތަނުގެ ހާލުތީ.
84 4

އިބުރަތް

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ޝޭޑްލީ @ ފައިސަލްއަށް ﷲ ތައާލާ ބާވާލެއްވި ހުކުމްތަކައްވުރެ ވެސް އަމިއްލަ އަތުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ މަތިވެރިތޯ
2 1

ޝޭޑްލީ އަކީ ޖޯލިފަތި އާންޓް އެއް

4 ފެބްރުއަރީ 2023
@ޝޭޑްލީ ތީ މަށަށް ހަމަ ޔަގީން ޖޯލިފަތި އާންޓީއެއްކަން، ޝަންމަ އެހެން މީހުންގެ ހައްގު ނުހޯދަދެނީ ކަމަށްވެސްވެއްޖެ! އަދި ހައްގު ހޯދަ ދިނީމަތަ ޝަންމައަށް ޝަންމަގެ ހައްގެއްލިބެނީ.. ދިވެހިން ދޯ..ހައްހައް
1 1

ފަހަރިދައިތަ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ތީ ހަމަ އޮފީސްތަކުގެވހާލު ވެރިންންށް ތިބޭ މީހުން ދިމާލޮށްލައިފިއްޔާ އިށީންނާނެ ގޮޑިގަޑެއްވެސް ނުދީހުރޭ. އެކަމު މުއައްސަސާ ތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެއީ މަސައްކަތްކުރާނެ ފެސިލިޓީޒް ހަމަޖައްސާދިނުން. ޚޮދު އަޅުގަނޑުވެސް ދެތިން އަހަރު އިށިންނާނެ ތަނެއް ނެތި އޅުމަށްފަހު މަޖިބޫރި ކޮށްގެން މިހިރީ ވަޒީފާއިން ވަކި ވެފަ،
36 0

ދޮސްބެ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ފަހަރިދައިތަ ތި ގޮތަށް އެބަ ޒާތެއްގެ މަޖުބޫރުކުރޭ ބާރަށު ސުކޫލުގައިވެސް، ޓީޗަރުން ބާކީ ކުރަނީ، ދަރިވަރުން ބާކީ ކުރަނީ. ކަމާ ގުޅުުންހުރި ތަންތަނުގެ އިސްވެެރިން ތިބީ ނިދާފައި.
13 0

ނިދާ ބޭސް

4 ފެބްރުއަރީ 2023
@ދޮސްބެ ނިދާފައޭ؟ ހޭލައްވާ އަވަހަށް! ތީކޮންމެވެސް ގޯހެއް. އެހާގިނައިރު ގޯހެއްނެތި ނުނިދޭނެ.
0 0

ސަމްވަން

3 ފެބްރުއަރީ 2023
އަންހެނުންގެ އެމްޕަވަރމަންޓްއަށް މަސައްކަކަތްކުރުމަށްޓަކައި ސެމިނާތަކަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށްދިޔަޔަސް އެތަންތަނުން ދަސްވާއެއްޗެތި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ޕްރެކްޓިސް ނުކުރާނަމަ ލިބޭނެ ފައިދާއެއްނެތް. އަންހެނުންނަށް އެންމެ އުދަގޫ ކުރަނީވެސް ގިނަ ފަހަރަށް އަންހެނުން. ދަރިއަކު ލިބުނީމާ ގޭގަ ހުރުމަކީ ހައްލެއްނުން. މިއީ ދެމަފިރިން މަސައްކަތް ނުކޮށް ހަރަދު ބަރަދު ހަމަޖެއްސޭނެ ޒަމާނެއްނޫން
95 2

ފައިޞަލް

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ސަމްއާ ވިޔަސް އެ އޮފީހެއްގެ ގައިވައިދުގައި ލިޔެވިފައި ނެތް ޗުއްޓީއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ޓްރެބިއުނަލްގެ މެންބަރަކަށް ވާއިރު ގަވައިދުގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް އެނގެން ވާނެވެ. ތިމާ ބޭނުންވީމާ އެގޮތަކަށް ހަމައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. އުސޫލަށް ތިބަދަލު އަންނަދެން ޖެހޭނީ މަޑުކޮށްލާށެވެ. ޓްރެބިއުނަލްގެ މެންބަރަކަށް ވެ ހުރެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަކީ ކުފޫ ހަމަނުވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.
68 120

ހަސަންބޭ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ފައިޞަލް އޮފީހުގެ ގަވާއިދަކީ މަތިން ބާވާލެއްވި ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ އެއްޗެއްތޯ؟ރައީސް އޮފީހުން ބޭނުންވީމަ ވެސް ބަދަލުކުރެވޭ.މަޖިލީހުން ގާނޫނު ބަދަލުކުރީމަވެސް ވޭ.އެއީ ވަޒީފާގެ ގާނޫނުގަ އޮތް ޗުއްޓީއެއް ދޯ.އޭނަ އެބުނަނީ އެތާގެ މުވައްޒަފެއް އަހަރު ވެއްޖެޔޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ ގޭގަ އިނދެގެން ވޯކް ކުރާތާ.އެހެންވިމަ ތަފާތު ކުރުން ބޮޑީ
115 4

ދަމީނު

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ހަސަންބޭ ބަލަގަ، މުވައްޒަފުންނާ ޓްރައިބިއުނަލް ޖަޖުން ނާ ތަފާތު ގޮތަކަށް އިނާޔަތްތަކާއި ޒިންމާތައް ވެސް ހުންނަނީ. އެހެން ވީމަ ފުރަތަމަ އެގޮތަށް ގަވާއިދަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ނުކުރެވޭނެ ކަން އެނގެން ވާނެ ދޯ ޖަޖަކަށް ވެ ހުރެ
17 2

ޫނަމެއް ނެތް

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ފައިޞަލް ދެން ކުދިން ނުހޯދާ މަޑުކުރަން ވީދޯ
4 0

އެފްޔޫ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ފައިޞަލް ތިޔަ ގަވާއިދުތަކަކީ ވަކި ބައެއްގެ މައްޗަށް ހިނގަން ޖެހޭ އެއްޗެއްތަ؟ ތިޔަ ގަވާއިދުތަކެއް ހެދިފަ އޮންއިރެއްނޫންތަ ވަކި މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ލުއިތަކެއް ދީފަ އޮންނަނީވެސް. ވަކި ބަޔަކާ ޖެހުނީމަ ގަވާއިދު، ޤާނޫނު، އުސޫލު. ގަޔާވާ ބައެއްވެއްޖެޔާ ބޭނުން ގޮތެއް އޯކޭ ގަވާއިދު ކިޔާ އެއްޗެއް ނުވެސް އޮވޭ. މާ މޮޅު ގޮތެއް
3 0

ދެވޭނެ

4 ފެބްރުއަރީ 2023
@ފައިޞަލް ގަވައިދުގައި ނެތަސް އެމުއައްސަސާއަކުން 6މަސް ދުވަސް މެޓާނިޓީ ލީވްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތް! ދޭން ބޭނުމިއްޔާ ދެވޭނެ
3 1

ނިކަމެތި މީހާ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ރައްޔިތު މީހާ އަހަރު ދެއަހަރު މައްސަލަ ނުނިގެން ދުވާއިރު އެކަމެއް ބޮޑެއް ނުވޭ. އެ މީހާ ނިކަމެތި މީހަކަށްވާތީ އެމީހާގެ ހައްޤު ގެއްލުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް ނޫން.
63 4

ޞައްހަ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ކޮބާ ބައްޕަ
28 81

މަންމައެއް

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ޞައްހަ ބައްޕަތަ ހަމަސްނުވާ ދަރިއަށް ގާތުންދޭނީ؟ ބައްޕަކޮބާތޯ ނާހާ، އެ މަންމަގެ ހައްގު ކޮބާތޯ އަހާބަލަ!!!
189 9

ބައްޕަ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ޞައްހަ ބައްޕަ އައް ބުއްދެެވޭނެބާ 😡
73 1

މއމ އއ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ޞައްހަ ބައްޕަ އަށް ކުއްޖާ އަށް ބުއްދެވޭނެތަ؟ ބައްޕަ ކޮބާހޭ އަހަނީ
20 3

ބުއްފުޅި

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ބައްޕަ ދެވޭނެ. ފުޅިން.
8 12

ޗުއްޓީ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ޞައްހަ ބޯލްޑް އޮފް ޔޫ ޓު އެޒިއުމް މަންމައަށް ނުދިން ޗުއްޓީއެއް ބައްޕައަށް ދޭނެކަމަށް.. ބައްޕަ ވެސް ޖެހޭނީ އޮފީހަށް ދާން މަންމައަށްވެސް އޮތް ގޮތަކީ އެއީ. ހައްލަކީ މަންމައިންނަށް ބޭނުންވާ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން.
26 1

އަހުމަދު ހަސަން އަލީ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ޞައްހަ ބައްޕަ ނެތި އެކަނިވެރި މަޔަކީ ތޯއްޗެ. ޑުރާމާ ނުކުޅުނަސް ބުއްފުޅި ޖައްސާލާނެ ބައްޕަ އަކުވެދާނޭ.
0 0

ޑޮކްޓަރ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ބުއްފުޅި ކަލޯ. އަދި އެއްފަހަރު ކިޔާލަބަލަ. އެ ބޭބީ އަކީ ކޮޮލިކީ ބޭބީއެއް ވީމަ ބުއްފުޅިއަށް ކިރު ނަގާއިގެން އެފުޅިން ފީޑްކުރުމުންވެސް ބޭބީގެ ބަނޑުގަ ރިހި، ނުނިދި، ހޮޑުލެވި، އިތުރަށް މައްސަލަ ގޯސްވުމުގެ ޗާންސް ބޮޑުވާނެ. އެކަހަލަ ބޭބީއަކަށް އަވަސް އަވަހަށް ފީޑްކޮށް ވައިލެއްވުމަށްް ފަހުވެސް އިރުކޮޅަކު ކޮނޑުމަތީ ބާއްވާ ހަދަންވާނެ. އެކަން ކުރި މީހަކަށް ނޫނީ އިހުސާސެއް ނުވާނެ ކިހާ ބުރަކަމެއް ކަމެއް. ކޮލިކް ހުންނަ ބައެއް ކުދިންނަށް ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން 3،4 އަހަރު ވަންދެން އަމިއްލަޔަށް ބޭސް ގަނެގެން ދީފަ ދަޅުކިރުން ބުއްފުޅި ޖައްސާ މީހުން މިހާރު މަދެއް ނޫން. އެކަމަކު އެކަހަލަ ބޭބީސް އުމުރުން 3 އަހަރު ވާ އިރުވެސް ވައިގެ އުނދަގޫވެ އާންމުކޮށް ހޮޑުލާ ހަދާނެ.
2 1

އަހީލް

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ކޮލިޓީވެއްޖިއްޔާ ރައްޖޭގަ ޖެހިގަންނާނެ.
96 2

ހާމިދު

4 ފެބްރުއަރީ 2023
@އަހީލް ކޮލިޓީވީމަތާ ހަވާލުކުރެވުނު މައްސަލަތައް އަހަރު ދެއަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ނުނިންމާ މޭޒުމަތީގަ ބަހައްޓާފަހުރީ
2 0

12345678

3 ފެބްރުއަރީ 2023
އަންހެނުންނާއިމެދު އެންމެ ގޯސްކޮށް ކަންކުރަން ކެރޭނީވެސް އަންހެނުންނަށް، ތިތާގައި ތިއޮތީ ބޮސް ޒާތީވެފައި.
236 4

ށޭޑްނާ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@12345678 100% ތެދެއް
39 2

މާމަސޮރު

3 ފެބްރުއަރީ 2023
@ށޭޑްނާ މަށަށްވެސް ހީވޭ
17 0

މޮހޯ

3 ފެބްރުއަރީ 2023
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ!
81 6

ހާމދު

4 ފެބްރުއަރީ 2023
@މޮހޯ ޓްރައިބިއުނަލަށް ސަލާމް ބުނެފަ ޖިމަށްގޮސް އިންސްޓަގްރާމްކުރީ ކިތައް ދުވަހުބާ؟
6 0

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް