އިޝްތިހާރު

ހެޔޮލަފާ ބަޔަކު އުޅުނު ޖީލެއް ކަމަށް ބުނުމުގެ ފަހުރު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ މިހާރު (ދައުރު ފޮޓޯ/ މުޒައްްޔިން ނާޒިމް)

ލިވިން

ޖީލުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު، ނިމިގެންދާނީ ކޮން ކަހަލަ ޖީލެއްގެ ގޮތުގައި؟

ބޮޑުވެގެން އައި އިރު ކަން ހިނގި ގޮތް ކިޔައިދެވިއްޖެ. ސުވާލަކީ، އަހަރެމެން މިހާރު އުޅެމުންދާ ގޮތުގެ ހަނދާން ފަހުން އާވެގެންދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔޭ؟
17 ނޮވެމްބަރު 2023
1

މި ދުވަސްކޮޅު އެންމެން އުޅެނީ ޖީލަކާ އަޅައިގަނެގެންނެވެ. މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ފެންނަނީ ފޭސްބުކް ހުޅުވާލުމުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން ހިންގާ އެކި ޕޭޖްތައް މި ދުވަސްވަރު އުތުރިއަރަނީ އެ ބަޔަކު ކަންކަން ކޮށް އުޅުނު ގޮތް ބުނެދިނުމަށް ޖަހާ ސްޓޭޓަސްތަކާއި ފޮޓޯތަކުންނެވެ. މި ޕޯސްޓްތައް މަޖަލެވެ. ލާނެތް ވެސް މެ އެވެ. 

ކުރީގެ ޖީލުތައް ކަން ކުރަމުން އައި ގޮތް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކާލި އެއް ޕޯސްޓެއްގައި ފޮތީ ނެޕީ (ފޮޓޯ/ފޭސްބުކް/ރަންޒަމާން)
ކުރިން ބަތް ކެއްކުމުގެ ކުރިން ދޮލަނގުގައި ހަނޑޫ ހޮވާ އުޅުނު ގޮތް ދައްކާލި ޕޯސްޓެއްގެ ފޮޓޯ (ފޮޓޯ/ފޭސްބުކް/ރަންޒަމާން)

މިއީ ކުރިން އާއްމު، އެކަމަކު މިހާރު އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމާ ބީރައްޓެހި ކަންކަމެވެ. މިފަދަ ސްޓޭޓަސްއެއް ޖަހާލުމާ އެކު، އެގޮތަކަށް ކަން ކޮށް އުޅުނު އެތައް ހާސް ބަޔަކު ފެނެ އެވެ. އެ އެންމެން އާ ކުރަނީ ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތަކެވެ.

އިހުގެ ޖީލުތައް ބޭނުންކުރި ބައެއް ތަކެތި ދައްކާލުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން ދިޔަ ފޮޓޯއެއް (ފޮޓޯ/ފޭސްބުކް/މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖުހާ)

ޖީލުތަކުގެ ޕޯސްޓްތައް ބަލާލުމުން، މިއޮތީ އެކަކުގެ ޕޯސްޓް އަނެކަކަށް ވުރެ މަޖާ ކުރުން މަގްސަދަކަށް ވެފައި ހެން ހީވެ އެވެ. އަދި މި ޕޯސްޓްތަކަށް މިހާ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް  ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ލިބިގެން މި އުޅޭ ސަބަބަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް، މިފަދަ ޕޯސްޓެއް ޝާއިއު ކޮށްލައި މި ވާހަކައިގައި ބައިވެރިވެވޭތީކަން ފާހަގަ ކުރެވޭނެ އެވެ. 

ތިއީ ކޮންމެ ޖީލެއްގެ މީހަކަށް ވިޔަސް މިހާރު އެ ދުވަސްތައް ހިނގައްޖެ އެވެ. ދެން އޮތީ ތިމާގެ ދައުރެވެ. ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާތަކެވެ. ތިމާ ދޫކޮށްފައި ދާ ހަނދާންތަކެވެ. މިކަމާ މެދު ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟

ތިމަންނާއަކީ "މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާ ހުރި ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު އިންސާނުންތަކެއް އުޅުނު ޖީލު" ކަމަށް ބުނެ ފަހުރުވެރިއެއް ނުވާނަން ހެއްޔެވެ؟

ކޮލެޖެއްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/ހުސައިން ސުނޭން)

މި ކިޔައިދެނީ ރަނގަޅު އިންސާނެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެ ކަންކަމެވެ. މިފަދަ މީހަކަށް ވާކަށް ނޭދޭނަން ހެއްޔެވެ؟

ރަނގަޅު އިންސާނާއަކީ، އެކަކު ބަލަން ނެތަސް ރަނގަޅު ގޮތް އިހްތިޔާރު ކުރާ މީހާގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރެވިދާނެ އެވެ. ދައުލަތުގެ މުދަލާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ބާރާއި ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންނުކުރާ މީހާ އެވެ. އަހަރެމެން ވާންވީ ބޭއިންސާފާއި ނުހައްގުން މުދާ ހޯދައި އެހެން މީހުންގެ މުދަލަށް އަރައިގަންނަ ބަޔަކު ނޫޅޭ ޖީލަށެވެ. މި އަޒުމު ސަޅިއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު އަމީނީ މަގުގެ ގަސްތަކުގެ ހިޔަލުގައި ހިނގާފައި ދަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/މުޒައްޔިން ނާޒިމް)

ރަނގަޅު މީހަކީ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ މީހާ އެވެ. މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ ނަމަ އަހަރެމެންގެ ސަބަބުން އަހަރެމެންގެ މައިންބަފައިންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. މި ޒަމާނުގައި ބައެއް ފަހަރު ފެންނަނީ އެކަމަކު މި މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. އުމުރުން ދޮށިވެފައިވާ މައިންބަފައިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ދައުލަތުން އެމީހުންނަށް ދޭ 5،000 ރުފިޔާ އާއި އެމީހުންގެ ކޭޝް ކާޑު ގާތް ކުރާ ތަން އާދެ އެވެ.

އަހަރެމެން ވާންވީ މައިންބަފައިން އަހަރެމެން ކުޑައިރު ބެހެއްޓި އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުން އެމީހުންނަށް އަނބުރާ ދޭޭ ޖީލުގެ މީހުންނަށެވެ. މައިންބަފައިން މުސްކުޅިވެ، ގައި ބާރު ދެރަވާ ދުވަހު ގަދަރުވެރިކަމާ އެކީ އުމުރުގެ ފަހު ބައި ހޭދަކޮށްލުމަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ ޖީލަށެވެ.

މަޔަކާއި އޭނާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ގޮނޑުދޮށެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން (ދައުރު ފޮޓޯ/މުޒައްޔިން ނާޒިމް)

އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ބޮޑެތިވެފައި ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ ކުޑައިރު ކޮންމެވެސް އެއް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިފައިވީ ބަޔެކޭ ބުންޏަސް ދޮގެއް އޭގައި ނެތެވެ. ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ބޮޑެތިވި އެތައް ބަޔަކު ހިމެނޭ ޖީލެއްގެ މީހުންކަމުން ދެން އަހަރެމެން ބަލަންވީ މިހާރު ބޮޑުވަމުން އަންނަ ޖީލު މިފަދަ އަނިޔާ އިން ސަލާމާތް ކުރެވޭތޯ އެވެ. މުޖުތަމައުގައި ހުރި މިފަދަ ނޭދެވޭ ވަކިތައް ނައްތާލެވޭތޯ އެވެ. އަހަރެމެން ވާންވީ އެ ޖީލަށެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން (ދައުރު ފޮޓޯ/މާޝާ ނައީމް)

ރަނގަޅު ހެޔޮލަފާ މީހަކަށް ވުމަށް އަހަރެމެން ވާންވީ އޯގާތެރިކަމާއި އިހްތިރާމް އިސްކުރާ ޖީލަށެވެ. ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޭޝިއަރުން، ވެއިޓަރުން އަދި ސާފުކުރާ މީހުންނާ ހިސާބުން ފެށިގެން އެންމެ މައްޗާ ޖެހެންދެން ވެސް އިހްތިރާމް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ހިދުމަތް ހޯދަން ގޮސް ހުންނަ ތަނެއްގައި ތިމާ ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަށް ކަންކަން ހިނގާ ވަގުތުތަކުގަ އެވެ.

ކިއު ބަންދުވީ ކަމުގެ ބޯޑެއް ހިފައިގެން (ދައުރު ފޮޓޯ)

އަހަރެމެން ބަލަންވީ އާއްމު ތަންތާނގައި އުޅޭ އިރު އަހަރެމެންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް އަދި އެހެން ބަޔަކަށް އަހަރެމެންގެ ފަރާތުން އުނދަގުލެއް ނުފޯރާ ގޮތަށް އުޅެވޭތޯ އެވެ.

މިސާލަކަށް އާއްމު ތަނެއްގައި ބާރަށް ފޯނުން ވާހަކަ ނުދެއްކުން، ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަކު ޓެކްސީން ފައިބާ އިރު ބަރުގޮނު ނާޅާ ކެތްތެރިވެގެން ތިބުން އަދި ކުނި އަޅަން ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށް އެކަނި ކުޅި އެޅުން ފަދަ އާދަތަކުން ދައްކައިދެނީ އަހަރެމެންގެ އަހުލާގާއި ސުލޫކެވެ. ބުނެދެނީ ތިއީ ހެޔޮ އިންސާނެއް ކަމެވެ. އަހަރެމެން ވާންވީ މިފަދައިން ކަން ކުރާ ޖީލެއްގެ މީހުންނަށެވެ. 

ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުފަރާތުގައި އޮންނަ މަސްވެރިން ބޭނުންކުރާ ބީޗަށް ކުނި ލައްގައި ޕްލާސްޓިކް ފުޅިން ފުރިފައި. (ފޮޓޯ/އިބްރާހީމް ޝުޖާއު)

މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އިތުރުން، ރަނގަޅު އިންސާނަަކަށް ވުމަށް އަހަރެމެން ވާންވީ ދެން ހުރި މީހާގެ އިހްސާސްތައް އަޑުއަހައި ދަންނަ ބަޔަކަށެވެ. އަނެކާއަށް ތިމާ އެހީތެރިވާ މިންވަރަކީ ތިމާގެ ރަނގަޅުކަން ބުނެދޭ ކަމެކެވެ.

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވޮލަންޓިއަރެއް (ފޮޓޯ/ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް)

މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ހަމައެކަނި ފޯރުކޮށްދެވެނީ މާލީ ގޮތުންނެއް ނޫނެވެ. އަހަރެމެން ވާންވީ އަނެކާގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާލާ، ވަގުތު ދީ، ބަދަލުގައި އެއްޗެއް ނުލިބުނަސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކަށެވެ. އަޅާލުމާއި ލޯބި އަދި ހަމްދަރުދީ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް އެކަން ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކަށެވެ. އަދި ދޭސީ މީހާ އާއި ބިދޭސީ މީހާއާ ދެމެދު ތަފާތު ކުުރުމެއް ނުގެންގުޅޭ ބަޔަކަށެވެ. ކުޅެދޭ މީހާ އާއި ނުކުޅެދޭ މީހާ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި، އެކަކު ވެސް ބާކީ ކޮށް ނުލާ ޖީލަށެވެ.

މާލޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބަޔަކު ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ (ދައުރު ފޮޓޯ/އަބްދުﷲ ޔަޝާއު)
ލ. ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް، ފައިދާ ހުރި ކާނާގެ މުހިއްމުކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ޖާފަތެއް

މި ހުރިހާ ކަމެއް ދަރިންނަށާއި ދަރިންގެ ދަރިންނަށް ވެސް ދަސްކޮށްދީ، ކުރިއަށް އޮތް ޖީލު ވެސް މިގޮތަށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވޭތޯ ވީ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. އަމިއްލަ ދަރިންނަށް އެދޭ މޮޅާއި ހެޔޮ ގޮތްތައް އެހެން މީހުންނަށާއި އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ވެސް އެދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެގެންނެވެ.

އަހަރެމެންގެ ޖީލުގެ ހަނދާން އާކުރާ ގޮތް ކަމަށް ވާންވީ، އިންސާނިއްޔަތުކަމުން ފުރިގެންވާ ތަނަވަސް ހިތްތަކެއް އޮތް ބައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި އަހަރެމެން ދޫކޮށްފައި ދާ އެއްޗަކީ މިއީ ކަމުގައި ހަދާށެވެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ ލެގަސީ ކަމުގައި ހަދާށެވެ.

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް (1)

profile-image-placeholder

އަހްމަދު

17 ނޮވެމްބަރު 2023
އަހަރުމެންގެ ޖީލަކީ އިނަސާނީ ހައްޤްތައް (ސިއްހަތު، ތައުލީމް ވަޒީފާ..)ލިބިގަންނަން ލިބޭ ހުރިހާ މުސާރަ ކުލީގެ ގޮތުގައި މާލޭ މީހުންނަށް ދޭން މަޖްބޫރުގެ ޖީލް

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް