ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރައެއް (ދައުރު ފޮޓޯ)

ރެޑްވޭވުން ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު 'އިނޮސް' ޓީވީ ތައާރަފްކޮށްފި

އިނޮސް ބްރޭންޑުގެ ޓީވީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކީ ރެޑްވޭވް

ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ 'އިނޮސް' ބްރޭންޑުގެ ޓީވީ ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ރެޑްވޭވުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އިނޮސް ބްރޭންޑުގެ ޓީވީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކީ އެ ކުންފުނި ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް - އެ ބްރޭންޑުގެ ޓީވީގެ ދެ މޮޑެލްއެއް ރެޑްވޭވުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ:

 • ގޫގަލް ޓީވީގެ 50 އިންޗި ޒީރޯ އެޑިޝަން 

 •  55 އިންޗި ކޭޔޫ ސީރީސް

މި ދެ މޮޑެލްގައި، ޒަމާނީ ގިނަ ފީޗާތައް ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

 • އެންމެ ފަހުގެ ގޫގުލް ޓީވީގެ އޯއެސް؛ މަގުބޫލު ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެ

 • ވޮއިސްކޮމާންޑުން ޓީވީގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ

 •  ޑޮލްބީ ވިޝަން އަދި ޑޮލްބީ އެޓްމޮސްއިން މަންޒަރާއި އަޑު އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެ

 • މި ޓީވީތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ 4ކޭ އަލްޓްރާ އެޗްޑީ ސްކްރީންގެ ސަބަބުން މަންޒަރުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ކޮންޓްރާސްޓް އިތުރުކޮށް، ވައިބްރަންޓް ކުލަތަކަށް ހެޗްޑީއާރު 10 ސަޕޯޓުކޮށްދޭ

 • ޓީވީގައި ހިމެނޭ 5 ގިގަހާޓްޒް އިންޓަނެޓުގެ ސަބަބުން އަވަސް އަދި މެދުކެނޑުމެއްނެތި އިންޓަނެޓް ލިބޭނެ

ރެޑްވޭވުން އަލަށް ތައާރަފުކުރި އިނޮސް ޓިވީ (ފޮޓޯ/ރެޑްވޭވް)

ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމެއް - ރެޑްވޭވުން އިނޮސް ޓީވީ ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮ އަގެއްގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެކި ފައިނޭންޝަލް ސްކީމުތަކުގެ ދަށުން ވެސް މި ޓީވީ ގަނެވޭނެ އެވެ.

 • އިނޮސް ޓީވީއާ އެކު އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ ލިބޭނެ

 • މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ

 •  މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ސަރަހައްދުތަކަށް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކޮށްދީ ޓެސްޓުކޮށްދޭނެ

 • އިނޮސް ޓީވީ ރެޑްވޭވް ޕެވިލިޔަން، އިލެކްޓްރޯނިކްސް، ލިވިން އަދި މެގަމޯލްއިން ލިބޭނެ

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް