އިޝްތިހާރު

ޖީއީ 100 މޮޑެލްގެ ގުލްކޯޒް މޮނީޓަރެއް.

އެޑްވަޓޯރިއަލް

ސައްހަ ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ 'ޖީއީ' ގުލްކޯޒް މޮނީޓަރުތައް ލައިފް ސަޕޯޓުން

މި މޮނީޓަރުތަކަކީ ބޭނުން ކުރަން ފަސޭހަވާ ގިނަ އަދި ޒަމާނީ ފީޗާތަކެއް އެކުލެވޭ މޮނީޓަރުތަކެއް
14 ނޮވެމްބަރު 2023

ލައިފް ސަޕޯޓް ފާމަސީން ވިއްކާ 'ޖީއީ' ސީރީޒްގެ ގުލްޖޯޒް މޮނީޓަރަކީ ބޭރުގެ އެކި އެވޯޑު ލިބިފައިިވާ އުފެއްދުމެކެވެ. މި މޮނީޓަރުތަކުން ޔަގީންކޮށްދެނީ ނަތީޖާގެ ސައްހަ އަދި ސީދާ ކަމެވެ.

ޖީއީ ސީރީޒްގެ އެކި މޮޑެލްތަކުގެ މޮނީޓަރުތައް ލައިފް ސަޕޯޓު ފާމަސީން ގަންނަން ލިބޭނެ އެވެ. އެގޮތުން:

ޖީއީ 100 ގުލްކޯޒް މޮނީޓަރު

މިއީ ޖީއީ ސީރީޒްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މާކެޓަށް ނެރުނު މޮނީޓަރެވެ. އަލަށް ފަށާ މީހުންނަށް ވެސް ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ކޮށްދޭ ގިނަ ފީޗާތަކެއް މި މޮނީޓަރުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން:

 • މެނުއަލްކޮށް ކޯޑު ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އޮޓޯ ކޯޑިން ފީޗާއެއް

 • ބޮޑު ޑިސްޕްލޭއެއް

 • މޮނީޓަރުގެ އަރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް ޓެސްޓު ސްޓްރިޕް ލައްވާލެވޭނެ

 • ނަތީޖާގެ ސީދާކަން ކަށަވަރު ވާ ސިފަތަކެއް ހިމެނޭ

ޖީއީ 100 މޮޑެލްގެ އަރިމަތިން ޓެސްޓު ސްޓްރިޕް ލައްވާލެވޭނެ.

ޖީއީ 100 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

 • މީޓަރުގެ ސޮކެޓަށް ސްޓްރިޕް ލައްވާލުމުން އަމިއްލައަށް ކެލިބްރޭޓް ވާނެ

 • ސްޓްރިޕްގެ ސާމްޕަލް އެންޓްރީ ޕޯޓުގައި  ބްލަޑް ސާމްޕަލައެއް ޖައްސާލާ

 • ފަސް ސިކުންތު ފަހުން ތެސްޓުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނެ

 • ޓެސްޓު ސްޓްރިޕް ނެގުމަށް، އަނބުރާލުމަށް ފަހު މައްޗަށް ދަމާލާ

ޖީއީ 100 މޮޑެލްގެ ގުލްކޯޒް މޮނީޓަރު.

ޖީއީ ސްޓްރިޕްތައް

މިއީ ގެންގުޅެން އަދި ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ، ސައްހަ ނަތީޖާއެއް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ބްލަޑް ގުލްކޯޒް ޓެސްޓު ސްޓްރިޕްތަކެކެވެ.

 • ނަތީޖާގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މި ސްޓްރިޕްތަކުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ޕޭޓެންޓް ކޮށްފައިވާާ ގޯލްޑް އިލެކްޓްރޯޑްސް

 • އޮޓޯ ކޯޑިން ފީޗާ

 • އިލެކްޓްރޯކެމިކަލް އަދި މެކޭނިކަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭޏުންކުރޭ

 • ސައިޑް އިންސާޓް ޑިޒައިން؛ ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ސާފުތާހިރުކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ

 • ވަޔާ-ފްރީ ޑިޒައިނެއް

ޖީއީ 200 ގުލްކޯޒް މޮނީޓަރު

ޖީއީ 200 އަކީ ކުޑަ ބަޖެޓަކުން ސައްހަ ނަތީޖާއެއް ހޯދައިދޭ މޮނީޓަރެކެވެ. މި މޮޑެލްގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިފަތަކަކީ:

 • އޮޓޯ ކޯޑިން

 • ސައިޑް އިންސާޓް ޑިޒައިން

 • ނަތީޖާގެ ސައްހަކަން (މި މޮޑެލްގައި ވެސް ބޭނުންކުރަނީ ގޯލްޑް އިލެކްޓްރޯޑްސް)

 • ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނުން ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ

 • ޓެސްޓު ހަދަން ބޭނުންވާނީ ކުޑަ ބްލަޑް ސާމްޕަލްއެއް

 • ބޮޑު އަދި ބެކްލިޓް ޑިސްޕްލޭއެއް

ޖީއީ 200 މޮޑެލްގެ ގުލްކޯޒް މޮނީޓަރު.

ޖީއީ 333 ގުލްކޯޒް މޮނީޓަރު

މިއީ ބްލޫޓޫތު ފީޗާއެއް ހިމަނާފައިވާ މޮޑެލްއެކެވެ. މި މޮޑެލްގައި ވެސް ސައިޑް އިންސާޓް ޑިޒައިން، އޮޓޯ ކޯޑިން އަދި ނަތީޖާގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ފީޗާތައް ހިމަނާފައިވާއިރު، އޭގެ އިތުރަށް ހިމެނޭ ބައެއް ފީޗާތަކަކީ:

 • ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާތައް ރެކޯޑުކޮށް، ކުރި އާއި މިހާރުގެ ނަތީޖާތައް އަޅާކިޔޭ ފީޗާއެއް

 • ބްލޫޓޫތު - ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ވަޔަލެސްކޮށް ސްމާޓްފޯނަށް ސިންކުކޮށްލެވޭނެ

ޖީއީ 333 މޮޑެލްގެ ގުލްކޯޒް މޮނީޓަރު.

ލައިފް ސަޕޯޓް ފާމަސީ

ލައިފް ސަޕޯޓް ފާމަސީން އަންނަނީ ޖީއީ ސީރީޒްގެ ގުލްކޯޒް މޮނީޓަރުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ގްލޫކޯމީޓަރުތައް ގެނައުމުން އާ ގްލޫކޯމީޓަރެއް ހިލޭ ލިބޭނެ އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައި ހުންނަ ގްލޫކޯމީޓަރުތައް ވެސް އާ ގްލޫކޯމީޓަރުތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ އެވެ.

ލައިފް ސަޕޯޓުން ވިއްކާ ޖީއީ މޮނީޓަރުތަކާއި އެހެން އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް:

އިޝްތިހާރު

ކޮމެންޓް

profile-image-placeholder

އިތުރު އާޓިކަލް

އިތުރު އާޓިކަލް