ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރާ މީހުންނަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހިދުމަތް ދެނީ. (ފޮޓޯ/އިމިގްރޭޝަން)

ޓޫރިޒަމް

'އިމުގާ' ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް އުވާލުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނުގެންގުޅެން: އިމިގްރޭޝަނުން

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ތައާރަފުކުރި ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ގިނަ ގައުމުތަކަކުން މިހާރު ވަނީ އުވާލާފައި

ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ފުރަން ޖެހޭ 'އިމުގާ' ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމު އުވާލުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް އެތެރެވެ ބޭރުވާއިރު ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމެއް ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ. ދަތުރުވެރިޔާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ދަތުރުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު އެ ފޯމުގައި ހިމެނެ އެވެ.

ނަމަވެސް، އެ ފޯމު ފުރުމަކީ ގިނަ ދަތުރުވެރިންނަށް ތަކުލީފަކަށް ވާތީ، އާންމު ހާލަތަކަށް ދިރިއުޅުން ރުޖޫއަވުމާ އެކު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވަނީ އެ ފޯމު ފުރުން މިހާރު އުވާލާފަ އެވެ.

ތަފްސީލް - ކޮވިޑާ އެކު ރާއްޖޭގައި ވެސް ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމު ފުރުން ތައާރަފުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހެދުމުގެ އެެއްވެސް ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު މިފްތާހު މުހައްމަދު މިއަދު 'ދައުރު'އަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި:

ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ތައާރަފްކުރި 'އިމުގާ ޓްރެވެލާ ޑިކްލެރޭޝަން' ފޯމަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ އެމްބާކޭޝަން/ޑިސްއެމްބާކޭޝަން ކާޑު

ފޯމު ފުރުން ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ޖޫން މަހު ފޯމަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވޭ؛ މިހާރު ޕީސީއާރު ޓެސްޓް އަޕްލޯޑް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ އަދި ސިއްހީ ތަފްސީލްތައް ފުރާކަށް ނުޖެހޭ

ފޯމު ފުރުން އުވާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެނީ ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުގެ ގޮތުން

ފޯމު ފުރާ ގޮތަށް އޮތުމުން ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެ؛ ދަތުރުވެރިންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ލިބުން މުހިއްމު

އިމިގްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އޮންލައިންކޮށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފޯމު ފުރޭނެ

އެނގުން މުހިއްމު - ކޮވިޑާ އެކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ފުރުން ތައާރަފުކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫރަޕްގެ ހުރިހާ ގައުމަކުން މިހާރު ވަނީ ފޯމު ފުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފަ އެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިއާ އިން ވެސް ވަނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން އެ ގައުމަށް އެތެރެވާ ފަސިންޖަރުން ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދާފަ އެވެ.

ކޮމެންޓް

(4)
Placeholder

ޓޫރިޒަމް

ޓޫރިޒަމް