ސީދާ ޕޮޑްކާސްޓް

ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން

މި ފަހުން ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ވަފުދަކުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ބޮމްބޭ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ) ޝްރީ ނާޔަން މެހުތާ ވިދާޅުވި އެއް ވާހަކައިން އުފެދޭ ސުވާލެއް އެބަ އޮތެވެ: ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މުއްސަނދި ދިވެހި ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ އާންމު ދިވެހިންނަށް ވިއްކަފާނެ ހެއްޔެވެ؟

މި ސުވާލު އުފެދެނީ ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމުގެ ފައިދާ އެންމެ ބޮޑަށް ހޯދާ ރިސޯޓްތަކުގެ މައި ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އާންމު ދިވެހިންނަށް ދީފާނެތޯ ކުރިންސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ބަހުސްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ބަހުސް އިގުތިސާދީ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި އާންމުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އޮވެ އެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

ކޮމެންޓް

Placeholder

ސީދާ ޕޮޑްކާސްޓް

ސީދާ ޕޮޑްކާސްޓް