އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ފޯރިގަދަވުން

'ދައުރު ޑެއިލީ' ޕޮޑްކާސްޓަކީ ހަފުތާ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެސްދޭ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓްގައި ބަލާލާނީ އެ ދުވަހެެއްގައި ހުރި މައުލޫތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓް ހޮސްޓް ކުރާނީ 'ދައުރު'ގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) އެވެ. ޒާހިރާއެކު އެ ދުވަހެެއްގެ މައުލޫއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާނީ މި ނޫހުގެ ސީނިއާ އެއް އެޑިޓަރަކު ނޫނީ ޖާނަލިސްޓެކެވެ.

މިއަދުގެ ޕޮޑްކާސްޓުގައި ވާހަކަދައްކާނީ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ފޯރިގަދަވުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Placeholder

ދައުރު ޑެއިލީ ޕޮޑްކާސްޓް

ދައުރު ޑެއިލީ ޕޮޑްކާސްޓް