7 ސުވާލު

މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

މި އެޕިސޯޑުގައި، ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުންތަކާއި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާނެ

'ދައުރު' އިން ގެނެސްދޭ 'ހަތް ސުވާލު' ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮންމެ މަހަކު ގެނެސްދޭ ސިޔާސީ ޓޯކް ޝޯއެކެވެ. މި ޝޯގައި އިންޓަވިއު ކުރާނީ، އެ އިރެއްގައި ހިނގާ މުހިންމު މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅަކާ އެވެ.

'ދައުރު'ގެ 7 ސުވާލު ހުށަހަޅައި ދޭނީ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) އެވެ.

'ހަތް ސުވާލު'ގެ ހަތް ވަނަ އެޕިސޯޑުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެވެ. މި އެޕިސޯޑުގައި، ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުންތަކާއި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާނެ އެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

ކޮމެންޓް

Placeholder

7 ސުވާލު

7 ސުވާލު