ކޮވިޑަށް ފަހު ފުރަތަމަ ހައްޖު ދަތުރު

މިއަދަކީ އަނެއްކާވެސް މިލިއަނެއްހާ ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމަށް ޖަމާވެ، ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ މަންޒަރު ފެންނާނެ ދުވަސް

މިއަދު އަރަފާތުގެ މާތް ބިމުގައި ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން އިހުރާމް ބަދެގެން ތިބި މިލިއަނެއްހާ ހައްޖުވެރިންގެ ތެރޭގައި ދިވެހި 450 އެއްހާ ހައްޖުވެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ދިވެހި އެ ހައްޖުވެރިންނަށް ލިބޭ އުފާ ވެސް ވަކި ކުޑައެއް ނުވާނެ އެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އެޅުނު ދެ އަހަރުގެ ހުރަހަށް ފަހު އެހާ ގިނަ ބަޔަކު ހައްޖަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.


ކޮމެންޓް

Placeholder

ހައްޖުގެ އަޅުކަން

ހައްޖުގެ އަޅުކަން