7 ސުވާލު

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް

މި އެޕިސޯޑުގައި، އިދިކޮޅުން ހިންގާ 'އިންޑިއާ އައުޓް' ކެމްޕެއިނާއި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާނެ

ދައުރު' އިން ގެނެސްދޭ 'ހަތް ސުވާލު' ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮންމެ މަހަކު ގެނެސްދޭ ސިޔާސީ ޓޯކް ޝޯއެކެވެ. މި ޝޯގައި އިންޓަވިއު ކުރާނީ، އެ އިރެއްގައި ހިނގާ މުހިންމު މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅަކާ އެވެ.

'ދައުރު'ގެ 7 ސުވާލު ހުށަހަޅައި ދޭނީ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) އެވެ.

'ހަތް ސުވާލު'ގެ އަށް ވަނަ އެޕިސޯޑުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އެވެ. މި އެޕިސޯޑުގައި، އިދިކޮޅުން ހިންގާ 'އިންޑިއާ އައުޓް' ކެމްޕެއިނާއި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާނެ އެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން -

ކޮމެންޓް

Placeholder

7 ސުވާލު

7 ސުވާލު