އެޑްވަޓޯރިއަލް

ޖިމް އެކްސް: ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް އާ ޖިމެއް

ޖިމަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ސާމާނަކާ އެކު އަލަށް ހުޅުވި މި ޖިމަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ވެސް ތަނަވަސް ތަނެއް

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މައްސަލައަކީ އެ ކަމަށް ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު ބޮޑުވުމެވެ. ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ހިންގާ ޖިމްތަކުގެ ފީ ހުންނަނީ ކޮންމެ މީހަކަށް ދެއްކޭ ވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތީގަ އެވެ. ޕާސަނަލް ޓްރެއިނަރެއް ނަގައިފި ނަމަ އަރާ އިތުރު ޗާޖާ އެކު އެއީ ބައެއް މީހުންނަށް ކުރެވޭ ވަރުގެ ހަރަދެއް ނޫނެވެ.

މާލޭގައި އަލަށް ހުޅުވި 'ޖިމް އެކްސް' ބަދަލުކޮށްލަނީ މި ސަގާފަތެވެ. އެ ތަނުގެ މަގްސަދަކީ އާންމު އަގުތަކަށް ވުރެ ދަށް އަގެއްގައި ފިޓްނަސްގެ ހިދުމަތް އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ކޮމެންޓް

Placeholder

އެޑްވަޓޯރިއަލް

އެޑްވަޓޯރިއަލް