ތިލަފުށި

ތިލަފުށީގެ ކެމިކަލް ގުދަންތައް

ތިލަފުށީގައި ހިންގާ ކެމިކަލް ގުދަނެއް: މިއީ އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާ ކުންފުނީގެ ގުދަން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހިންގާ ކެމިކަލް ގުދަނެއް: މިއީ އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާ ކުންފުނީގެ ގުދަން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހިންގާ ކެމިކަލް ގުދަނެއް: މިއީ އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާ ކުންފުނީގެ ގުދަން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހިންގާ ކެމިކަލް ގުދަނެއް: މިއީ އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާ ކުންފުނީގެ ގުދަން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހިންގާ ކެމިކަލް ގުދަނެއް: މިއީ އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާ ކުންފުނީގެ ގުދަން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ގުދަނުގައި ރައްކާކުރަން ކެމިކަލް ފުޅިތަކެއް އެ ރަށަށް ބާލަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ގުދަނުގައި ރައްކާކުރަން ކެމިކަލް ފުޅިތަކެއް އެ ރަށަށް ބާލަނީ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ އެޗުޑީސީގެ ކެމިކަލް ވެއާހައުސް އޮފީސް. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސްގެ ގުދަނެއް: އެ ތަނުގައި ޖުމްލަ 34 ގުދަން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސްގެ ގުދަނެއް: އެ ތަނުގައި ޖުމްލަ 34 ގުދަން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސްގެ ގުދަނެއް: އެ ތަނުގައި ޖުމްލަ 34 ގުދަން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސްގެ ގުދަނެއް: އެ ތަނުގައި ޖުމްލަ 34 ގުދަން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސްގެ ގުދަނެއް: އެ ތަނުގައި ޖުމްލަ 34 ގުދަން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސްގެ ގުދަނެއް: އެ ތަނުގައި ޖުމްލަ 34 ގުދަން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސްގެ ގުދަނެއް: އެ ތަނުގައި ޖުމްލަ 34 ގުދަން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސްގެ ގުދަނެއް: އެ ތަނުގައި ޖުމްލަ 34 ގުދަން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި މިހާރު އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސް: 18 ގުދަނުގެ ޖާގަ ހުންނަ މި ތަނުގެ މަސައްކަތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި މިހާރު އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސް: 18 ގުދަނުގެ ޖާގަ ހުންނަ މި ތަނުގެ މަސައްކަތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި މިހާރު އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސް: 18 ގުދަނުގެ ޖާގަ ހުންނަ މި ތަނުގެ މަސައްކަތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)
ތިލަފުށީގައި މިހާރު އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ކެމިކަލް ވެއާހައުސް: 18 ގުދަނުގެ ޖާގަ ހުންނަ މި ތަނުގެ މަސައްކަތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނޭ. (ދައުރު ފޮޓޯ/އަހްމަދު މިޒްޔާލް)

ކޮމެންޓް

Placeholder